EĞİTİMDE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRICI DAVRANIŞLAR VE BU DAVRANIŞLARIN DEVAMLILIĞI İÇİN GELİŞTİRİLEBİLECEK ÇÖZÜMLER

Author:

Number of pages: 532-541
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Bu çalışmada öğretmenlerin çalışma hayatındaki motivasyonunu artıracak davranışların ne olduğu ve bu davranışların devamlılığı için geliştirilebilecek çözümlerler belirlenecektir. Her iş sahasında çalışanının performansını artıracak çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Eğitim sahasının vazgeçilmez bir unsuru olan öğretmenlerin de çalışma hayatına katkı sağlayacak çeşitli motivasyon kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu sebeple hem bu anlamda yapılan çalışmaların ışığında motivasyon kaynakları belirlenecek hem de sadece dile getirilen bir unsur olmaktan çıkarılıp nasıl devamlı hale getirileceği tartışılacaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. On beş katılımcının tecrübelerine dayanarak yazılmıştır. Görüşmeler kayıt altına alınmış ve sorunlar temalar halinde ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the behaviors that will increase teachers' motivation in working life and the solutions that can be developed to maintain these behaviors will be determined. Various arrangements are made to increase the performance of the employee in every field. Teachers, who are an indispensable element of the education field, also need various motivation sources that will contribute to their working life. For this reason, the sources of motivation will be determined in the light of the studies carried out in this sense, and it will be discussed how to make it permanent instead of being a merely mentioned element at the same time. The qualitative research method was used in the study. It was written based on the experiences of fifteen participants. The interviews were recorded and the problems revealed in themes.

Keywords