ÖĞRETMENLERİN SİNİZME YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 22
Number of pages: 163-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, eğitim örgütleri olan okullarda sinizm olgusunun nedenleri ve sinizmin üstesinden gelinmesi için olası çözüm yollarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Amasya ilinde görev yapan 7 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgu bilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin sinizm tanımına yönelik algıları; travmatik sonuçlar, mesleki çöküntü, yıldırmak, sindirmek, gelişimin engellenmesi, ümitsizlik, karamsarlık, hayata küsme, içe kapanma, olumsuz düşünceler ve tutumlar olarak nitelendirmişlerdir. Katılımcıların, sinizm nedenlerine yönelik düşünceleri; ideolojik bakış açıları, veli, öğrenci, yönetici tavrı, kıskançlık, düzensizlik, kişisel çıkarlar ve adaletsizlik şeklinde sıralanmıştır. Katılımcılar ayrıca, sinizmin en çok karşılaşıldığı yerlerin kurumlar ve yöneticiler olduğunu, saygı, iletişim, iş bilinci ve sorumlulukların önem kazanması gerektiği ile birlikte liyakat ve adaletin hiçbir zaman arka planda bırakılmaması gerektiğini vurgulamışlardır. Son olarak katılımcılar, sinizmi engellemeye yönelik bilincin yöneticiler ile başlayıp en üst kademeden en alt kademeye kadar toplumun her kesime ilerleyebileceğini söylemişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the causes of cynicism in schools, which are educational organizations, and possible solutions to overcome cynicism. The study group of the research consists of 7 teachers working in Amasya in the 2019-2020 academic year. Semi-structured interview form was used as data collection tool in the study. The research was carried out using phenomenology design within the framework of qualitative research approach. Teachers' perceptions of the definition of cynicism; traumatic consequences, professional breakdown, intimidation, inhibition of development, hopelessness, pessimism, embitterment, introversion, negative thoughts and attitudes. Participants' thoughts on the causes of cynicism; ideological perspectives, parent, student, executive attitude, jealousy, disorder, self-interest and injustice. Participants also emphasized that institutions and administrators are the places where cynicism is encountered most, and that respect, communication, business awareness and responsibilities should gain importance, and that merit and justice should never be left behind. Finally, the participants stated that the consciousness of preventing cynicism can start with the managers and progress to all segments of the society from the highest level to the lowest level.

Keywords