ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İTİBARININ ZAMAN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİNE YÖNELİK EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 16
Number of pages: 646-657
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlik mesleğinin itibarının zaman içerisindeki değişimine ilişkin eğitimcilerin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde araştırma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan sınıf öğretmenleriyle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örneklem yönteminden benzeşik örneklem tekniğiyle belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Amasya ili Merkez ilçesinde ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta olan 8 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için araştırmacılar yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniğini kullanmışlardır. Elde edilen veriler betimsel analiz anlayışıyla çözümlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler, öğretmenlik mesleğinin itibarının zaman içerisinde azalma nedenleri olarak; geçmiş dönem bazı yöneticiler, öğrencilere gereğinden fazla yetki verilmesi, velilere gereğinden fazla yetki verilmesi, öğretmenlik mesleğine toplumun bakış açısı, öğretmen maaşlarının az olması, atanamayan öğretmenler ve eğitim camiasının birlik olamaması şeklinde sıralamışlardır. Katılımcılar, öğretmenlik mesleğinin itibarını artırmak için öğrenci ve veli karşısında öğretmenin güçlendirilmesi, şiddet durumunda yaptırımlar olması, öğretmenlik meslek kanunun çıkarılması, medyadaki olumsuz programlar, öğretmenlik mesleğinin manevi boyutu ve başarılı öğrencilerin öğretmenlik mesleğini tercih etmesi gibi bazı önerilerde bulunmuşlardır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the views of educators about the change in the reputation of the teaching profession over time. For this purpose, the research was conducted with classroom teachers working in schools affiliated with the Ministry of National Education. The study group of the research was determined by simulated sampling technique, which is one of the purposeful sampling method. The study group of the research consists of 8 teachers who work as primary school teachers in the Central district of Amasya in the 2019-2020 academic year. This research was carried out using phenomenological design within the framework of qualitative research approach. Researchers used semi-structured interview form technique to collect data. The obtained data were analyzed with a descriptive analysis approach. Teachers participating in the study, as the reasons for the decline in the reputation of the teaching profession over time; Some administrators in the previous period stated that students were given more than necessary authority, parents were given too much authority, the society's perspective on the teaching profession, teachers' salaries were low, teachers who could not be appointed and the education community could not be united. Participants made some suggestions to increase the reputation of the teaching profession, such as empowering teachers against students and parents, sanctions in case of violence, enactment of a teaching profession law, negative programs in the media, the spiritual dimension of the teaching profession, and successful students preferring the teaching profession. successful students preferring the teaching profession.

Keywords