YAŞAM BOYU ÖĞRENME MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGISI

Author :  

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 16
Language : null
Konu :
Number of pages: 410-423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sistemler bütünleşmiş değil ise öğrenme veya paylaşma platformu yoktur. Öğrenen okul için çalışanlar arası koordinasyonun sağlanması yararlı olabilir. İnsanların kendini özgür hissettiği ortamlarda daha yaratıcı olma eğilimindedirler. Çalışma ortamında güven duygusu, kurum kültürünün analizi, çalışanların desteklenmesi ve insan kaynakları politikaları aracılığıyla oluşturulabilir. İletişim mekanizmaları ve araçları da nasıl, nerede ve neyin paylaşıldığını ve tartışılacağını belirleyebilir. Öğrenme için iletişimin güçlendirilmesi yararlı olabilir. Bu araştırmada; yaşam boyu öğrenme merkezlerinde çalışan sınıf öğretmenlerinin öğrenen örgüt algısı belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2017–2018 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bulunan halk eğitim merkezinde çalışan sınıf öğretmenler evreninde araştırmaya katılan 288 öğretmen örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Öğrenen Okul Ölçeği” (Subaşı, 2010) ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney u testi, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları erkek sınıf öğretmenlerinin öğrenen okul ölçeği puanlarının kadın sınıf öğretmenlerine göre daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 51 yaş ve üzeri olan grup ile tüm gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu ve 51 yaş ve üzeri olan grubun en düşük öğrenen okul ölçeği puanlarına sahip olduğu görülmüştür. En yüksek öğrenen okul ölçeği puanının ise 30-40 arasındaki grubun olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin öğrenen okul ölçeği puanlarında grupların aritmetik ortalamaları arasında kişisel hakimiyet alt boyutu dışında toplam ölçek ile diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Anlamlı farklılığın olduğu kişisel hakimiyet alt boyutunda lisans mezunları yüksek lisans mezunlarına göre daha yüksek öğrenen okul ölçeği puanına sahip olduğu görülmüştür. 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların en düşük öğrenen okul ölçeği puanlarına sahip olduğu görülmüştür. En yüksek öğrenen okul ölçeği puanının ise 11-15 yıl arasında kıdeme sahip olan grubun olduğu tespit edilmiştir. 0-5 yıl kıdeme sahip olanlar ile 6-10 yıl ve 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar arasında olduğu 0-5 yıl kıdeme sahip olanların en düşük öğrenen okul ölçeği puanlarına sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar bağlamında öğrenen bir örgütte iletişim ve koordinasyon önemli olduğu ve yaşam boyu öğrenme merkezlerinde öğretmenler arası iletişimin sağlanması açısından düzenli toplantıların yapılması insanların işlerini yapabilmeleri için kullanılan genel pratik yöntemlerin bu toplantılarda aktarılması yararlı olabileceği söylenebilir.

Keywords

Abstract

If the systems are not integrated, there is no learning or sharing platform. It may be useful to provide inter-employee coordination for the learning school. People tend to be more creative in environments where they feel free. Human resources policies can create Confidence in working environment, analysis of corporate culture, support of employees. Communication mechanisms and tools can also determine how, where and what is shared and discussed. It may be helpful to strengthen communication for learning. The purpose of this study was to determine learning perception of primary teachers working in lifelong learning centers. The screening model was used in this study. The study sample consisted of 288 teachers, attending the working- primary teachers at public education in Istanbul in 2017-2018. Data collection instruments used in the study was “Learning School Scale Form (Subaşı, 2010) and “Personal Information Form”. Mann Whitney u test, t test and one-way analysis of variance were used to analyze the data. It was found that the learner school scale scores of the male primary teachers were higher than the female classroom teachers. Results of Learner School Scale analysis revealed that the 51 age and over have significantly explained with all other groups and the 51-year-old and over group had the lowest learning school scale scores. It was found that the highest school scale scores were between 30-40 ages. A diversity dominant individual lower dimension and total scale could not be significant differences. Moreover, it is not significant differences between Undergraduate degrees and master degrees. It was observed that those who have 16 years or more had the lowest ‟Learner School Scale”. It was determined that the highest learning school scale score was between the ages of 11-15 years. It has been observed that those who have 0-5 year’s seniority and 6-10 years and 11-15 years seniority have the lowest learning school scale scores. In the context of these results, communication and coordination in a learning organization is important. It may be helpful to conduct regular meetings in order to ensure inter-teacher communication in Lifelong learning centers to extract useful general practical methods.

Keywords


 • Güner, A. & Güner, Z. (2020). “Yaşam Boyu Öğrenme Merkezlerinde Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin

 • pp:410-423. ÖZET Sistemler bütünleşmiş değil ise öğrenme veya paylaşma platformu yoktur. Öğrenen okul için çalışanlar arası koordinasyonun sağlanması yararlı olabilir. İnsanların kendini özgür hissettiği ortamlarda daha yaratıcı olma eğilimindedirler. Çalışma ortamında güven duygusu, kurum kültürünün analizi, çalışanların desteklenmesi ve insan kaynakları politikaları aracılığıyla oluşturulabilir. İletişim mekanizmaları ve araçları da nasıl, nerede ve neyin paylaşıldığını ve tartışılacağını belirleyebilir. Öğrenme için iletişimin güçlendirilmesi yararlı olabilir. Bu araştırmada; yaşam boyu öğrenme merkezlerinde çalışan sınıf öğretmenlerinin öğrenen örgüt algısı belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2017–2018 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bulunan halk eğitim merkezinde çalışan sınıf öğretmenler evreninde araştırmaya katılan 288 öğretmen örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Öğrenen Okul Ölçeği” (Subaşı, 2010) ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney u testi, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları erkek sınıf öğretmenlerinin öğrenen okul ölçeği puanlarının kadın sınıf öğretmenlerine göre daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 51 yaş ve üzeri olan grup ile tüm gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu ve 51 yaş ve üzeri olan grubun en düşük öğrenen okul ölçeği puanlarına sahip olduğu görülmüştür. En yüksek öğrenen okul ölçeği puanının ise 30-40 arasındaki grubun olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin öğrenen okul ölçeği puanlarında grupların aritmetik ortalamaları arasında kişisel hakimiyet alt boyutu dışında toplam ölçek ile diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Anlamlı farklılığın olduğu kişisel hakimiyet alt boyutunda lisans mezunları yüksek lisans mezunlarına göre daha yüksek öğrenen okul ölçeği puanına sahip olduğu görülmüştür. 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların en düşük öğrenen okul ölçeği puanlarına sahip olduğu görülmüştür. En yüksek öğrenen okul ölçeği puanının ise 11-15 yıl arasında kıdeme sahip olan grubun olduğu tespit edilmiştir. 0-5 yıl kıdeme sahip olanlar ile 6-10 yıl ve 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar arasında olduğu 0-5 yıl kıdeme sahip olanların en düşük öğrenen okul ölçeği puanlarına sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar bağlamında öğrenen bir örgütte iletişim ve koordinasyon önemli olduğu ve yaşam boyu öğrenme merkezlerinde öğretmenler arası iletişimin sağlanması açısından düzenli toplantıların yapılması insanların işlerini yapabilmeleri için kullanılan genel pratik yöntemlerin bu toplantılarda aktarılması yararlı olabileceği söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Öğrenme, Örgüt, Öğrenen Örgüt, Yaşam Boyu Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics