Londra Müzik Koleji (LCM) Piyano Sınav Kitaplarındaki Teknik Çalışmaların İçerik Yönünden Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 41
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-24 20:45:13.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 988-1002
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknik çalışmalar çalgı eğitiminin önemli basamaklarından biridir. Çalgı eğitiminde günlük çalışmalar içerisinde teknik çalışmaların mutlaka yer alması gereklidir. Her çalgının özelinde o çalgı için yazılmış bir çok teknik çalışma türleri vardır. Bu teknik çalışmalar genel olarak isimlendirildiğinde; dizi, arpej, akor, çift ses, parmak egzersizleri ve bunların farklı kullanım biçimleri şeklinde literatürde bulunmaktadır. Piyano eğitiminin başlangıç aşamasından itibaren her seviyede teknik çalışmaların kullanımı gerekli ve kaçınılmazdır. Piyano eğitiminde sıklıkla yararlanılan teknik çalışmalar kendi içlerinde öğrencinin bulunduğu teknik seviyedeki ihtiyacına göre çeşitlilikler göstermektedir. Teknik çalışmaların bir sıra düzeni içinde sistemeli bir şekilde çalışılması gerektiği gibi bazı durumlarda ise ihtiyaca yönelik olarak çalışmalar yapılabilmektedir. Bu çalışmada uluslararası kapsamda gerçekleştirilen Londra Müzik Koleji piyano pınavlarının farklı sınıf seviyelerindeki 8 farklı kitabında bulunan teknik çalışmalar üzerine bir inceleme yapılmıştır. Her kitapta çalışma parçaları ve sınav repertuvarı haricinde dizi (parlel, zıt, kromatik, staccato), kırık akor, arpej (temel, dominat 7’li, diminished 7’li) başlıkları altında teknik çalışmaların yer aldığı ve her kitapta ilerleyen seviyeye uygun olarak teknik çalışmaların da zorluk düzeylerinin giderek ilerlediği ve farklı değişikliklerle sergilenişlerinin daha üst seviyelere çıktığı görülmüştür. Birinci kitaptan sekizinci kitaba kadar her kitapta bulunan teknik çalışmalar ayrı ayrı değerlendirilmeye alınmış ve kitaplar arasındaki yeni gelen farklılıklar tespit edilmiştir. Aşamalı olarak ilerleyen bir seviye düzenine odaklı olarak tasarlanmış bu sınav kitaplarında bulunan teknik çalışmaların piyano eğitimi için yeterli ve uygun olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Keywords

Abstract

Technical studies are one of the important steps of instrument training. In instrument training, it is necessary to include technical studies in daily studies. There are many types of technical works written specifically for each instrument for that instrument. When these technical studies are generally named; series, arpeggios, chords, double voice, finger exercises and their different forms of use are available in the literature in the form of. From the initial stage of piano education, the use of technical studies at all levels is necessary and inevitable. The technical studies that are often used in piano education vary according to the needs of the student at the technical level in which they are located. Technical studies should be studied systematically in a sequential order, and in some cases, studies can be carried out according to the needs. In this study, a review was made on the technical studies found in 8 different books at different grade levels of the London College of Music piano pins performed internationally. In each book and the exam in the repertoire of working parts external array (parlel, antonyms, chromatic, staccato), broken chord, arpeggio (basic, dominate 7, diminished 7) progressive technical studies under the headings in the book and every level takes place in accordance with the technical work and the level of difficulty gradually progressing to the upper levels of the display with different changes have been seen coming and going. The technical studies in each book from the first to the eighth book were evaluated separately and the new differences between the books were Deciphered. It has been concluded that the technical studies contained in these exam books, which are designed with a focus on a progressively progressive level order, are sufficient and suitable for piano education.

Keywords


 • 1. Ahmetoğlu, F. (2020). Carl Czerny Op. 299 Piyano Etütlerinin Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.

 • 2. Aşık, A. (2015). Keman Eğitiminde Dizi Çalışmalarının Öğrencilerin İntonasyon ve Pozisyon Değiştirme Becerileri Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

 • 3. Aydıner Uygun, M. (2013). Piyano Dersinde Çalışılan Etüt ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 6 I (6), 33–55. https://doi.org/10.9761/jasss_748

 • 4. Ekici, H. (2004). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Eğitimine İlişkin Düzeye Uygun Teknik Alıştırma Metodu Sorunu. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 7-10 Nisan, Isparta.

 • 5. Elik, T. (2021). Carl Czerny Op.824 Dört El Piyano Etütlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.

 • 6. Fenmen, M. (1997). Müzikçinin El Kitabı, Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Ankara.

 • 7. Kaleli, Y. S., & Barışeri, N. (2018). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Eğitimi Sürecinde Kazandıkları Teknik Davranışların İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 23–48. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/38142/303536

 • 8. Kalkanoğlu, B. (2020). Piyano Eğitiminde Sol El: C. Czerny Op.718 Sol El Etütlerinin Analizi. Turkish Studies- Educational Sciences, 15(3), 1039–1950. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.42789

 • 9. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yay. 20. Baskı.

 • 10. Korkmaz, O. (2021). Piyano Eğitimine Başlangıçta Kullanılan Etüdlerin Teknik Düzeyi Açısından İncelenmesi. Idil Journal of Art and Language, 10(78), 220–231. https://doi.org/10.7816/idil-10-78-05

 • 11. Kurtuldu, M. K. (2007). Bilgiyi İşleme Modeline Dayalı Piyano Eğitiminde Genel Öğrenme Stratejilerinin Yeri ve Görsel İmajlar Oluşturma Yönteminin Kullanılabilirlik Düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

 • 12. Ömür, Ö. (2021). Piyano Eğitiminde Kullanılan Bertini’nin 25 Etudes Elementaires Op.137 Kitabının Teknik ve Müzikal Kazanımlar Açısından İncelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 627–641. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.

 • 13. Ömür, Ö. (2022). Piyano Eğitiminde Başlangıç Etütleri İçinde Yer Alan Duvernoy Op.176 Etüt Kitabının Analizi. Turkish Studies, 17(3), 569–582. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.58032

 • 14. Pirgon, Y. (2009). Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Teknik Güçlüklerin Aşılmasına Yönelik Bir Uygulama. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • 15. Poyrazoğlu, E. (2007). Carl Czerny’nin Yaşamı ve “ıl primo maestro di pianoforte” Etütlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 • 16. Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü, Ahmet Say, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 1. Basım, Ankara

 • 17. Sezen, H. (2021). Czerny’nin Op.849, 30 Études De Mécanisme Kitabının Çalım Teknikleri ve Kazanımları Açısından İncelenmesi. Idil Journal of Art and Language, 77(2021 Ocak), 18–29. https://doi.org/10.7816/idil10-77-02

 • 18. Sezen, H. (2022). Piyano Eğitiminde Kaliteli Ses Üretiminin Önemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 62, 311–331. https://doi.org/10.21764/maeuefd.989521

 • 19. Sözmen, N. (2021). İlk Piyano Eğitimi ve Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerine Metod, Teknik Çalışma ve Repertuvar Bağlamında Öneriler. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Okan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

 • 20. Toptaş, B., & Çeşit, C. (2014). Carl Czerny Op.599 Etüt Kitabında Sol Eşlik Yapılarının İncelenmesi. NWSA Academic Journals, 9(2), 66–83. https://doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.2.D0149

 • 21. Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics