Sağlık Turizmi Alanında Hizmet Sunanlara Odaklanmış Bilimsel Araştırmaların Metaanaliz Yöntemi İle İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-26 17:51:46.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 293-305
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, sağlık turizmi alanında hizmet sunan çalışanlara odaklanmış bilimsel araştırmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada incelenen dokümanlar sağlık turizmi alanında hizmet sunanları hedefleyen Türkiye’de yayımlanmış bilimsel araştırmalardır. Bu kriterlere uygun olarak belirlenen 28 araştırma içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu analizlerde araştırmanın yayımlandıkları yıllar, örneklem büyüklüğü, örneklem grubu, araştırma yöntemi, veri toplama aracı, anahtar kelimeler, araştırma konuları ve araştırma sonuçları temaları esas alınmıştır. Araştırmaların 2016 ila 2024 yılları arasında yayımlandıkları ve en fazla yayının 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yapıldığı bulunmuştur. İncelenen çalışmalarda en fazla sağlık turizmi hizmeti sunan sağlık çalışanlarının ve bu alanda hizmet sunan örgütlerin yöneticilerinin örneklem olarak kullanıldığı görülmüştür. Örneklem büyüklüğünün 6 ila 980 arasında değiştiği saptanmıştır. Nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğünün daha düşük, nicel araştırmalarda ise daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmalarda araştırma deseni olarak hem nicel hem de nitel yöntemlerin kullanıldığı, bununla birlikte nicel yöntemlerin ve nicel yöntemler içinde de tarama modelinin daha sık kullanıldığı tespit edilmiştir. İncelenen çalışmaların sağlık turizmi hizmeti sunanların sağlık turizmi farkındalığıyla ilgili bulguları farkındalık düzeylerinin orta olduğunu göstermiştir. Kamu kurumlarında çalışanların farkındalık düzeyleri özel sektör çalışanlarına göre daha düşük bulunmuştur. Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelinin yüksek olduğuna ancak bu potansiyelin kullanılması için gerekli çabanın gösterilmediğine inanıldığını göstermektedir. İncelenen çalışmaların sağlık turizmi hizmeti sunan personelle ilgili bulguları sağlık turizmi alanında insan kaynağının kritik bir önemi olduğunu ve bu alanda nitelikli insan kaynağı bulmakta güçlük çekildiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

This research aims to examine scientific research focused on employees providing services in the field of health tourism. This study was conducted using the document review pattern, one of the qualitative research methods. The documents examined in the research are scientific research published in Turkey targeting those who provide services in the field of health tourism. 28 studies determined in accordance with these criteria were analyzed using the content analysis method. In these analyses, the years in which the research was published, sample size, sample group, research method, data collection tool, keywords, research topics and research results themes were taken as basis. It was found that the studies were published between 2016 and 2024, and the most publications were made in 2021, 2022 and 2023. In the studies examined, it was observed that healthcare professionals providing health tourism services and managers of organizations providing services in this field were mostly used as samples. It was determined that the sample size varied between 6 and 980. It was observed that the sample size was lower in qualitative studies and higher in quantitative studies. It was determined that both quantitative and qualitative methods were used as research designs in the studies, however, quantitative methods and survey model were used more frequently among the quantitative methods. The findings of the examined studies regarding the health tourism awareness of those who provide health tourism services have shown that their awareness levels are medium. The awareness levels of employees in public institutions were found to be lower than those of private sector employees. It shows that it is believed that Turkey's health tourism potential is high, but the necessary effort is not made to use this potential. The findings of the examined studies regarding the personnel providing health tourism services show that human resources are of critical importance in the field of health tourism and that it is difficult to find qualified human resources in this field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics