Yaşlı Bireylerin Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Kamu Hizmetlerine Erişim Bağlamında İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-29 16:31:31.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 273-282
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, hayatın her alanına etki etmekte ve devlet ile vatandaş arasındaki ilişkiyi de derinden etkilemektedir. İnternet erişiminin ve kullanımının artması, devletin vatandaşlarla iletişimini ve kamu hizmetlerini sunma şeklini kökten değiştirmiştir. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde, e-devlet anlayışı öne çıkmış ve kamu yönetimlerinde yeniden yapılanmanın ve dönüşümün temel taşı haline gelmiştir. Dijital vatandaşlık, bireylerin dijital dünyada kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak ve dijital ortamda daha sağlıklı ve yapıcı bir topluluk oluşturmak için önemlidir. Bu kavramı benimsemek, dijital dönüşüm sürecinde toplumun her kesiminin daha bilinçli ve bilgili olmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda ilgili bu araştırmada, yaşlı bireylerin elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden ne derece yararlandığını ve bu kamu hizmetlerine yönelik düşüncelerinin neler olduğunun tespiti amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada karma yöntemlerden biri olan “Sıralı Açımlayıcı Desen” benimsenmiştir. Örneklemini Uşak il merkezinde ikamet eden 97 katılımcının oluşturduğu bu araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Dijital Vatandaşlık Düzeyi Anketi”, “Kamu Hizmetleri Kullanımı Anketi” ve “Odak Görüşme Formu” olmak üzere toplam dört farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu veri toplama araçlarından elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Nicel veriler nitel veriler ile harmanlanarak araştırmanın bulgular bölümünde paylaşılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle araştırma grubunda yer alan yaşlı bireylerin önemli bir kısmının araştırma sürecine dâhil edilen kamu hizmetlerinden haberdar olduğu anlaşılmıştır. İlgili kamu hizmetlerinin mobil uygulamalarının katılımcıların cep telefonlarında yüklü olma durumları ile bu uygulamaları kullanım düzeylerinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamına alınan kamu hizmetlerinin kullanım durumlarının aksine katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu uygulamaları faydalı bulduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Fast advances in information and communication technologies affect every aspect of life and have a profound impact on the relationship between the state and citizens. The increase in internet access and usage has radically changed the way the state communicates with citizens and provides public services. In this process of change and transformation, the concept of e-government has come to the fore and has become the cornerstone of restructuring and transformation in public administrations. Digital citizenship is important to ensure that individuals feel safe in the digital world and to create a healthier and constructive community in the digital environment. Adopting this concept ensures that all segments of society are more conscious and knowledgeable in the digital transformation process. In this context, this research aims to determine the extent to which elderly individuals benefit from public services offered in electronic environment and what their thoughts are about these public services. In this direction, "Sequential Exploratory Design", one of the mixed methods, was adopted in the research. A total of four different data collection tools, namely "Personal Information Form", "Digital Citizenship Level Questionnaire", "Public Services Usage Questionnaire" and "Focus Interview Form", were used in this research, which was sampled by 97 participants residing in Uşak city centre. The data obtained from these data collection tools were subjected to descriptive and content analysis. Quantitative data were blended with qualitative data and shared in the findings section of the study. Based on the data obtained, it was understood that a significant portion of the elderly individuals in the research group were aware of the public services included in the research process. It has been observed that the mobile applications of the relevant public services are installed on the mobile phones of the participants and the level of use of these applications is low. Contrary to the usage status of the public services included in the scope of the research, it was determined that the majority of the participants considered these applications useful.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics