Önlisans Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlığı Üzerine Nitel Bir Araştırma (Ali Rıza Veziroğlu Myo Örneği)

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-26 18:00:00.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 267-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişmesi insanların ve işletmelerin faaliyetlerini etkiliyor. Bu değişime ayak uydurmak için insanlar amaçlarına ve ihtiyaçlarına göre kendilerini geliştirmektedir. Teknolojinin gelişmesi sonucu etkilenen alanlardan birisi de eğitimdir. Çalışmanın amacı ön lisans öğrencilerinin dijital okuryazarlık hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2023-2024 eğitim öğretim yılında Kocaeli üniversitesindeki işletme yönetimi programı ön lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak öğrencilere açık uçlu sorular sorulmuştur. Analiz sonuçları ankete verdikleri yanıtlardan alınmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.

Araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun dijital araçları kullandığı ve ulaştıkları bilgiyi farklı kanallardan araştırdığı sonucuna varılmıştır. Ancak dijital alanda başkalarıyla yeterince iş birliği yapmadıkları görülmüştür.  Araştırma sonucunda dijital okuryazarlığın her alanda etkili ve zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The development of technology affects the activities of people and businesses. In order to keep up with this change, people develop themselves according to their goals and needs. One of the areas affected by the development of technology is education. The aim of the study is to reveal the opinions of associate degree students about digital literacy. The study group of the research consists of associate degree students of the business management program at Kocaeli University in the 2023-2024 academic year. Using the qualitative research method, students were asked open-ended questions. The analysis results were taken from their responses to the survey. The data were subjected to content analysis.

The study concluded that the majority of students use digital tools and research the information they obtain through different channels. However, it has been observed that they do not cooperate enough with others in the digital field. As a result of the research, it has been revealed that digital literacy is effective and mandatory in every field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics