Öğrencilerin Bilgi Felsefesi Akımlarını Kullanma Durumları

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-29 16:41:29.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 245-253
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin bilgi felsefesi akımlarını kullanma durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın verileri ilkokul üçüncü sınıf, ortaokul yedinci sınıf, lise on birinci sınıf ve üniversite Türkçe öğretmenliği bölümü üçüncü sınıf olan otuzar öğrencinin toplam yüz yirmi öğrencinin “sevgi” konulu yazılarından elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre ilkokul öğrencilerinin en çok kritisizmi ve her öğrencinin ise en fazla iki akımı; ortaokul öğrencilerinin en fazla pragmatizm ve her öğrencinin en fazla dört akımı; ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde hiç kullanılmayan pozitivizm akımı olduğu görülmüştür. Lise ve üniversite seviyelerinde en çok kullanılan entüisyonizm akımı olmuştur. Lise seviyesinde en fazla üç, üniversitede en fazla dört akım kullanılmıştır. Üniversite seviyesinde en az kullanılan realizm akımı olmuştur. Sonuç olarak bilgi felsefelerinden rasyonalizm, emprizm, pragmatizm, kritisizm, realizm, fenomenoloji, septizm, entüisyonizm ve pozitivizm akımlarını kullanılma durumlarının öğrencilerin sınıf seviyesi, yaş, olgunluk, eğitim ve öğretim durumlarına göre farklılık göstermiştir.

.

Keywords

Abstract

In this study, it was tried to determine the usage of information philosophy movement by primary school, secondary school, high school and university student. A qualitative research method was used in the study. The data of the research were obtained from the writings on the subjest of “love” of a total of one hundred and twenty student, each of whom were third grade primary school student, seventh grade secondary school student, eleventh grade high school student and third year university Turkish teachers. According to the findings of the research, primary school students are most critical and each student has at most two currents; middle school students have the most pragmatism and each student has a maximum of four streams; It has been observed that there is a positivism movement that is never used at primary, secondary and high school levels. It has become the most used intuitionism movement at high school and university levels. It has become the most used intuitionism movement at high school and university levels. It has become the most used intuitionism movement at high school and university levels. A maximum of three streams were used at the high school level and a maximum of four streams were used at the university. It has been the least used realism movement at the university level. As a result, the usage of the philosophies of knowledge such as rationalism, empiricism, pragmatism, criticism, realism, phenomenology, skepticism, intuitionism and positivism differed according to the students' grade level, age, maturity, education and training status.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics