Web 2.0 Araçlarının Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirmeye Entegrasyonu: İnovatif Ölçme

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-02 09:44:51.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 172-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen ve değişen teknoloji ile iç içe büyüyen yeni neslin yetiştirilmesinde görev alan öğretmelerin rolleri gelişen teknolojiyle birlikte değişmektedir. Günümüzde öğretmenlerin belli düzeyde teknoloji okuryazarı olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmanın genel amacı; öğretmenlerin ders materyallerini hazırlamak ve geliştirmek için yeni teknolojileri ve web 2.0 araçlarını derslerinde etkin olarak kullanımlarının branşlar bazında araştırmaktır. Bu çalışmada sanal sınıf ortamlarını, e-öğrenme ortamlarını, çeşitli Web 2.0 araçları ile farklı branş öğretmenlerini bir araya getirmek ve Web 2.0 araçlarının eğitim - öğretim süreçlerinde sınıf değerlendirmesine nasıl entegre edilebileceği hakkında bilgi vermektir.

Öğretmenlerin eğitimde teknolojik gelişmelerdeki farkındalıklarının hangi düzeylerde olduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Öğretmenler eğitimde kullanılan web 2.0 araçlarını nerden takip etmekte ve branşlar bazında kullanım alanlarına göre hangi web 2.0 araçlarını tercih etmekte olduklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu araştırma nicel araştırma deseninde ve tarama modelinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Hatay ilinde MEB’e bağlı resmi fen liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ankete katılım sağlayan 50 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya Hatay ilinde bulunan 4 fen lisesinden katılım olmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, başka araştırmacı  tarafından geliştirilmiştir. Öğretmenlerin ders materyallerini hazırlamak ve geliştirmek için kullanmayı tercih ettikleri web 2.0 araçları kullanım alanlarına göre sınıflandırılmıştır.

Keywords

Abstract

The roles of the teachers involved in raising the new generation, which grows together with the developing and changing technology, are changing with the developing technology. Today, it is of great importance for teachers to be technology literate at a certain level. The general purpose of this research; The aim of this study is to investigate the effective use of new technologies and web 2.0 tools in their lessons in order to prepare and develop the course materials of teachers on the basis of branches. It is aimed to determine the level of awareness of teachers in technological developments in education. It is aimed to determine from where the teachers follow the web 2.0 tools used in education and which web 2.0 tools they prefer according to their usage areas on the basis of branches.

This research was structured in quantitative research design and scanning model. The universe of the research consists of teachers working in official science high schools affiliated to MEB in the province of Hatay in the 2023-2024 academic year. The sample of the research consists of 50 teachers who participated in the survey. 4 science high schools in Hatay province participated in the research. The data collection tool used in the study was developed by another researcher.Web 2.0 tools that teachers prefer to use to prepare and develop course materials are classified according to their usage areas.

 

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics