21. Yüzyılda Yaşamboyu Öğrenme Yolunda Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyini Anlamak

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-18 03:08:53.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 67-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşam boyu öğrenmenin anahtarı olan, bilgi okuryazarlığının topluma kazandırılmasında öğretmenlerin önemi yadsınamaz. Öğretmenlerin eğitim sürecinde bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olması, mesleki hayatta bu becerileri aktif kullanmaları ve öğrencilerine aktarmaları için oldukça gereklidir. Bu sebeple öğretmen adaylarının eğitimlerinde bilgi okuryazarlığı kazanımlarının aldığı yolu anlamak, konuya ilişkin yapılacak düzenlemelerin de önünü açacaktır. Bu bağlamda araştırma, sosyal bilgiler ve tarih öğretmen adaylarının sahip olduğu bilgi okuryazarlığı becerilerini anlamak amacını taşımaktadır. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılarak; 2021-2023 yılları arasında İç Anadolu bölgesinde yer alan bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 200 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Adıgüzel (2011) tarafından geliştirilen “Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri, bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeleri dikkate alma, bilgiye erişme, bilgiyi kullanma ve bilgi ihtiyacını tanımlama olmak üzere dört kategoride incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS (29.0) paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama ve non-parametrik testlerden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılımdan gelmemesi sebebiyle çözümlemelerde non-parametrik analiz araçlarından Mann-Whitney U testi, değişkenler arası farkı test etmek için kullanılmıştır. Çalışmada sosyal bilgiler ve tarih öğretmen adaylarının bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemelere her zaman uydukları, bilgiyi kullanma ve bilgi ihtiyacını tanımlama konusunda çoğunlukla bilinçli oldukları ancak bilgiye erişim konusunda desteklenmeye ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık becerilerinin orta üstü düzeyde olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The importance of teachers in providing society with information literacy, which is the key to lifelong learning, cannot be denied. It is very necessary for teachers to have information literacy skills during the education process, to use these skills actively in their professional life and to transfer them to their students. For this reason, understanding the path of information literacy skill acquisition of prospective teachers in their education will pave the way for arrangements to be made on the subject. For this reason, the research aims to understand the information literacy skills that social studies and history teacher candidates have. The study was conducted using the descriptive survey model, one of the quantitative research methods; It was carried out with 200 teacher candidates studying at the Faculty of Education of a university in the Central Anatolia region between 2021 and 2023. “Information Literacy Scale” developed by Adıgüzel (2011) was used in the study. Research data were examined in four categories: taking into account ethical and legal regulations in using information, accessing information, using information and identifying information needs. SPSS (29.0) package program was used to analyze the research data. Frequency, percentage, average and non-parametric tests were used in the analysis of the data. Since the research data did not come from a normal distribution, Mann-Whitney U test, one of the non-parametric analysis tools, was used in the analysis to test the difference between variables. In the study, it was concluded that social studies and history teacher candidates always comply with ethical and legal regulations in using information, they are mostly conscious about using information and identifying information needs, but they need support in accessing information. According to the findings of the research, it can be said that the information literacy skills of the teacher candidates who participated in the study were at an above-average level.

Keywords