Türkiye’de Disipline Dayalı Sanat Eğitimine İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Eğilimleri Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-18 03:06:01.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 43-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Literatür incelendiğinde Türkiye’de görsel sanatlar dersinde en fazla kullanılan yaklaşımlardan biri olan disipline dayalı sanat eğitimi göze çarpmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de disipline dayalı sanat eğitimi (çok alanlı sanat eğitimi) konu alınarak yapılmış lisansüstü tezlerin eğilimlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de yapılmış disipline dayalı sanat eğitimine ilişkin lisansüstü tezler yıl, kullanılan araştırma yöntem ve deseni, araştırma konusu, veri toplama araçları, çalışma grubu ve hangi üniversitede gerçekleştirildiği gibi değişkenler açısından incelenmiştir.  Araştırmanın verilerine herhangi bir yıl sınırlaması olmaksızın YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından ulaşılmıştır. Araştırmada veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilerek betimsel analizle çözümlenmiş, frekans ve yüzde tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Araştırma sonucunda disipline dayalı sanat eğitimiyle ilgili lisansüstü düzeydeki tezlerin belirli oranda doyuma ulaştığı gözlenmiştir. 2005 yılından sonra nispeten azalma eğilimi gösteren tezlerin çoğunlukla yarı deneysel desenle ve ortaokul öğrencileriyle yürütüldüğü belirlenmiştir. Okul öncesi ve lise kademesine ilişkin çok az çalışmanın olduğu tezlerde veri toplama aracı olarak en fazla başarı testleri kullanılmıştır. Son olarak içerik açısından ele alındığında, bu yaklaşımının en fazla görsel sanatlar dersindeki farklı konular üzerindeki etkisine odaklanıldığı saptanmıştır. Ortaya konan veriler temelinde, çoğunlukla deneysel yolla yapılan tezlerin bulgularının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için meta analiz çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

When the literature is examined in the visual art education area, discipline-based art education, which is one of the most widely used approaches in visual arts courses in Turkey, stands out. In this direction, it is aimed to examine the trends of postgraduate theses on discipline-based art education (multidisciplinary art education) in Turkey. For this purpose, postgraduate theses on discipline-based art education conducted in Turkey were examined in terms of variables such as year, research method and design used, research topic, data collection tools, study group and at which university they were conducted. The data were accessed from the National Thesis Centre database without any year limitation. The data were obtained through document analysis and analyzed by descriptive analysis. As a result of the research, it was observed that the postgraduate theses on discipline-based art education reached a certain level of satisfaction. After 2005, it was determined that the theses, which tended to decrease relatively, were mainly conducted with a quasi-experimental design and with secondary school students, in the theses where there were very few studies on pre-school and high school level achievement tests used primarily as data collection tools. Finally, when analyzed in terms of content, it was found that this approach was mainly focused on the effect of this approach on different subjects in the visual arts course. Based on the data revealed, it is stated that meta-analysis studies are needed for a comprehensive evaluation of the findings of the theses, which are primarily conducted experimentally.

Keywords