Müntecebüddin el-Hemedânî'nin İlmî Şahsiyeti ve Önemi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-24 23:58:47.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 38-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müntecebüddin el-Hemedânî hicri 700 yıllarında yaşamış kendi asrının önde gelen müfessirlerinden biridir. Müellif Kahire ve Dımeşk’te uzun yıllar tedrisat faaliyetlerinde bulunmuş, tedrisat faaliyetleri yürüttüğü medreselerde Kur’ân’ı dil bilimsel olarak ele aldığı çalışmalarının yanında kıraat ile de ilgilenmiş, tefsir ve kıraat alanında temayüz etmiştir. Müellifin bilinen tarihiyle ilgili bilgiler sadece tedrisat faaliyetleri ile ilgili bilgilerdir. Kaynaklarda müellif’in h. 598 yılında Kahire’de öğrenim gördüğü belirtildiğine göre doğumuyla ilgili yaklaşık bir tarih verilirse h. 575 ve sonraki yıllarda doğduğunu söylemek mümkündür.

El-Hemedânî kendi döneminin önemli âlimlerinden biri olup dönemin ilim merkezleri olan Kahire ve Dımeşk’te tedrisat faaliyetleri yürütmüş, daha çok te’lif ettiği el-Ferîd adlı tefsirle anılsa da şeyhü’l-kurrâ olarak da anılmıştır. Mütevazî bir kişiliğe sahip olan el-Hemedânî ayrıca araştırmacı ve tenkitçi bir yeteneğe de sahip olup kıraat, sarf, nahiv ve belagat gibi birçok ilim alanında yetkin bir âlimdir.

Keywords

Abstract

Müntecebüddin al-Hamedani is one of the leading commentators of his century, who lived around 700 Hijri. The author carried out educational activities in Cairo and Damascus for many years, and in the madrasahs where he carried out educational activities, in addition to his linguistic studies on the Quran, he was also interested in recitation and distinguished himself in the fields of tafsir and recitation. Information about the known history of the author is only information about his educational activities. In the sources, the author's h. Since it is stated that he studied in Cairo in 598, if an approximate date of his birth is given, h. It is possible to say that he was born in 575 and later years.

Al-Hamedani was one of the important scholars of his time and carried out educational activities in Cairo and Damascus, the scientific centers of the period. Although he is mostly remembered for the commentary he wrote called al-Ferid, he was also known as sheikhu'l-qurra. Al-Hamedani, who has a modest personality, also has a researching and critical ability and is a competent scholar in many fields of science such as recitation, grammar, syntax and rhetoric.

Keywords