Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademedeki Özel Eğitim Öğretmenlerinin Perspektifinden Müzik ve Oyun Dersi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-18 03:04:15.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 26-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel Eğitim Uygulama Okulu Birinci Kademe’de gerçekleştirilen Müzik ve Oyun dersini özel eğitim öğretmenlerinin perspektifinden incelemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik yaklaşım işe koşulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ili Selçuklu ilçesine bağlı Yüksel Bahadır Alaylı Özel Eğitim Uygulama Okulu Birinci Kademede görev yapan on özel eğitim öğretmeni oluşturmuştur. Veriler 2023-2024 eğitim öğretim yılında yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Özel Eğitim Uygulama Okulu Birinci Kademe’de özel eğitim öğretmenlerinin yürüttüğü müzik ve oyun dersinde sorunlar yaşandığı, bu sorunların öğretmenlerin müzik alanındaki yetersizliğinin yanı sıra Okul/MEB kaynaklı sorunlar ve öğrenci merkezli sorunlar olduğu ortaya koyulmuştur. Öğretmenlerin müziğe karşı ilgili oldukları ancak yeteneklerinin ne ölçüde olduğunu bilmedikleri, aldıkları müzik eğitiminin sadece okul yıllarında gördükleri eğitim ile sınırlı olduğu, lisans döneminde alınan eğitimin yetersiz olduğu, hizmet içi eğitimler ile desteklenmeleri gerektiği tespit edilmiştir. Özel eğitim öğretmenlerinin müzik alanındaki yetersizliğinin sonucu olarak kaba değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) süreçlerinde aksama yaşadıkları ve sahip oldukları bilgi düzeyinin elverdiği ölçüde kazanımlar belirleyebildikleri görülmüştür. Öğrencilerin dikkat sürelerinin kısa olması, hazır bulunuşluk seviyelerinin iyi olmaması, otizmli öğrencilerin sese karşı hassasiyetleri gibi sebeplerle de eğitim sürecindeki öğrenci kaynaklı sorunlar dile getirilmiştir. Katılımcılar müzik eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunlara yönelik ve daha etkili bir eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda hizmet içi eğitimler ile desteklenmeleri, atölye çalışmalarının olması, lisans dönemindeki müzik alanındaki derslerin daha etkin bir programa dönüştürülmesi gerektiği, müzik branş dersi öğretmenlerinin birinci kademe de derse girmeleri gerektiği önerilerini sunmuşlardır. Eğitim sürecinin aktörleri olan katılımcı ve paydaşlara;2018 yılında yapılan özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin branş öğretmenlerinin derse girmesini engelleyen maddeleri ile ilgili bakanlığa görüş yazısı yazılması, öğretmenlere yardımcı dijital platformların oluşturulması, kurum bünyesinde ve akademik kadroların katılımıyla oluşturulacak çalıştayların düzenlenmesi, özel eğitim öğretmenlerine yüz yüze hizmet içi eğitimlerin verilmesi, yetenekli olduğunu düşündükleri öğrencileri müzik eğitim merkezlerine yönlendirilerek profesyonel destek alınması, lisans dönemindeki yetersiz müzik eğitimi ile ilgili sorunların ele alınması için üniversitedeki müzik ve özel eğitim bölümü akademisyenleri fikir alışverişinde bulunması ve materyal eksiliği yaşayan sınıflara maddi destek sağlanması gerektiği yönünde önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, which aims to examine the Music and Games course held at the First Stage of the Special Education Practice School from the perspective of special education teachers, the phenomenological approach, one of the qualitative research methods, was employed. The study group of the research consisted of ten special education teachers working at the First Stage of Yüksel Bahadır Alaylı Special Education Practice School in Selçuklu district of Konya province. Data were collected with a semi-structured interview form in the 2023-2024 academic year. Descriptive analysis technique was used to analyze the data. As a result of the study, it was revealed that there were problems in the music and game lessons conducted by special education teachers at the First Stage of the Special Education Practice School, and that these problems were due to the teachers' inadequacy in the field of music, as well as school/MEB-related problems and student-centered problems. It has been determined that teachers are interested in music but do not know to what extent their talents are, that the music education they receive is limited to the education they received during their school years, that the education received during the undergraduate period is insufficient, and that they need to be supported with in-service training. As a result of the inadequacy of special education teachers in the field of music, it has been observed that they experience disruptions in the rough evaluation and individualized education plan (IEP) processes and that they are able to determine achievements to the extent their level of knowledge allows. Student-related problems in the education process have been expressed due to reasons such as students' short attention spans, poor readiness levels, and the sensitivity of students with autism to sound. The participants suggested that they should be supported with in-service training regarding the problems they experienced in the music education process and how a more effective education should be, that there should be workshops, that the music courses in the undergraduate period should be transformed into a more effective program, and that music branch teachers should take classes at the first level. . To the participants and stakeholders who are the actors of the education process; Writing an opinion letter to the ministry regarding the articles of the special education services regulation made in 2018 that prevent branch teachers from attending classes, creating digital platforms to assist teachers, organizing workshops within the institution and with the participation of academic staff, providing face-to-face in-service training to special education teachers, and encouraging students whom they think are talented. Suggestions were made that professional support should be received by directing students to music education centers, academicians from the music and special education departments at the university should exchange ideas in order to address the problems related to inadequate music education in the undergraduate period, and financial support should be provided to classes that are experiencing a lack of materials.

 

Keywords