Eğitim Kurumlarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yapay Zeka Bağlamında Öğretim Sürecine Aktarılmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 9 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-18 03:00:42.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 1-8
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin yapay zeka bağlamında öğretim sürecine aktarılmasına yönelik öğretmen görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemi kapsamında olgu bilim deseni temel alınarak yapılmıştır. Araştırma grubu 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim kurumlarında görev yapmakta olan ve farklı branşlarda çalışan 12 öğretmen amaçlı örneklem yöntemi çerçevesinde ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde farklı branş kriterinin temel alınmasının yanında farklı mesleki kıdemlerde ve cinsiyetlerde bulunmalarına da dikkat edilmiştir. Araştırmacılar tarafından veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 10 sorudan oluşmaktadır. Görüşme sonunda elde edilen verilerin analizinde, verilerin sistematik ve açık bir şekilde yorumlanarak sebep- sonuç ilişkileri bağlamında ortaya konmasına imkan tanıyan betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler satır okuma tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde günlük yaşamımızı da kolaylaştıran yapay zeka tabanlı teknolojik cihazların bilginin üretilmesinde ve paylaşılmasında, saklanması ve işlenmesinde az maliyetle, zamandan tasarruf sağlayarak öğrencilerin kullanımına sunulmasında işlevsel oldukları sonucuna ulaşılmıştır.   Ayrıca yapay zeka tabanlı teknolojik cihazların öğretim sürecinde daha etkin şekilde kullanılması ve eğitimde küresel bir anlayışa sahip olabilmesi için öğretmenlerin ve okul idarecilerinin bu konuda eğitimlere katılmalarının sağlanması ve alınan eğitimler sonunda uygulama kısmının merkezi olarak takip edilmesi ve projelerle desteklenerek bu konuda kendini geliştirmiş eğitim kurumlarından yüz yüze ve çevrim içi derslerin eğitimcilere verilmesi gerekliliklerinden söz edilebilir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine teachers' opinions on the transfer of information and communication technologies to the teaching process in the context of artificial intelligence in educational institutions. The research was conducted based on the phenomenological pattern within the scope of qualitative research method. The research group was determined by using the criterion sampling technique within the framework of the purposeful sampling method, consisting of 12 teachers working in educational institutions and working in different branches in the 2023-2024 academic year. In addition to taking different branch criteria as a basis in determining the participants, attention was also paid to their different professional seniority and gender. The semi-structured interview form used by the researchers as a data collection tool consists of 10 questions. In the analysis of the data obtained at the end of the interview, a descriptive analysis technique was used, which allows the data to be interpreted systematically and clearly and presented in the context of cause-effect relationships. The data obtained was analyzed using the line reading technique. When the research findings are examined, it has been concluded that artificial intelligence-based technological devices that make our daily lives easier are functional in producing and sharing information, storing and processing information, and making it available to students by saving time and cost. In addition, in order to use artificial intelligence-based technological devices more effectively in the teaching process and to have a global understanding in education, ensuring that teachers and school administrators participate in training on this subject, and at the end of the training, the application part is followed centrally and supported by projects and face-to-face training is provided by educational institutions that have developed themselves in this regard. and the requirement for online courses to be given to educators can be mentioned.

Keywords