Temel Eğitimde İdeal Veli Profili

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 56
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-21 15:18:24.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 4479-4483
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde değişen toplum düzeni ile birlikte velilerinde rolleri değişmiştir. Anne ve babanın çalışmak durumunda kaldığı bu düzende, öğrencilerin yalnız kalma ve yeterli ilgi gösterememe durumu ortaya çıkmaktadır. Çocukları ile yeterli vakit geçirmeyen ebeveynlerin, aile yaşantısı ve okul yaşantısında zorluklar yaşamaktadır. Çalışmamızda temel eğitimde ideal veli profili nasıl olmalı? Eksikler neler? Öneriler neler olabilir? Bunlar üzerinde durulmaktadır. Bu araştırma, geleneksel derleme araştırmasıdır. Bu yöntem ile literatürde yer alan temel eğitimde ideal veli profili üzerine yapılan çalışmaların neler olduğu ve nasıl sonuçlar elde edildiği hakkında bilgi sunmaktadır. Çalışmada çeşitli araştırmalar ve kaynaklar incelenerek, yeni araştırmalara kaynaklık etmeye ve yeni fikirler ortaya atılmaya çalışılmıştır. İncelenen araştırmalarda öğrenci velileri, öğretmenlerle ve okul idareleri ile yapılan çalışmalar bulunmaktadır. İncelenen çalışmalar neticesinde velilerin okul ile bağlantılarını sıkı tutmaları, devamlı iletişim halinde olmaları, öğrencilerin ödevlerine yardımcı olma konusunda istekli olmaları, okula belirli aralıklarla ziyaretlerde bulunmaları gerekmektedir. İncelenen araştırmalarda öğretmenden beklenen davranışlar ise velilerle sanal görüşmeler değil de yüz yüze görüşmeleri tercih etmeleri, okula velilerin katılımını sağlamaları ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek veliyi eğitimin içine dâhil etmeleri gerekmektedir. Araştırmalarda ele alınan diğer hususta okul idarelerin veliler ile sadece ekonomik amaçlı görüşmeler değil aynı zamanda eğitim amaçlı görüşmelerin yapılması, okullarda sosyal etkinlikler düzenleyerek velileri davet etmeleri, anne-baba eğitimi gibi seminerler planlanmalı ve veliyi okulun bir parçası olduğunu hissettirmeleri gerekmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında çerçeve genişletilerek ideal veli profili ancak bu şekilde sağlanacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, with the changing social order, the roles of parents have changed. In this environment where parents have to work, students are left alone and unable to show sufficient attention. Parents who do not spend enough time with their children experience difficulties in family and school life. In our study, what should be the ideal parent profile in basic education? what are the deficiencies? what could be the suggestions? These are emphasized. This research is a traditional review. With this method, information is provided about the ideal and profile of people in basic education in the literature and how the results are achieved. In the study, various researches and sources were examined and an attempt was made to provide a basis for new research and to put forward new ideas. The studies examined include studies conducted with students' parents, teachers and school administrations. As a result of the studies examined, parents should keep close ties with the school, be in constant communication, be willing to help students with their homework and visit the school at regular intervals. In the studies examined, the expected behaviors from teachers are that they should prefer face-to-face meetings with parents rather than random meetings, ensure the participation of parents in the school, and include parents in education by organizing various activities. Another issue discussed in the research is that school administrations should hold meetings with parents not only for economic purposes but also for educational purposes, organize social events in schools and invite parents, seminars such as parent education should be planned and parents should be made to feel that they are a part of the school. In the light of all this information, the framework should be expanded and it is thought that the ideal parent profile can only be achieved in this way.

Keywords