Cari Açık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Brezilya Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-03 11:44:54.0
Language : İngilizce
Konu : Mikro İktisat
Number of pages: 3824-3830
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birbiriyle ilişkili olan, cari açık ve ekonomik büyüme kavramları, bir ülkenin ekonomik yapısı hakkında bilgi veren en önemli makroekonomik göstergeler arasında sayılır. Küreselleşme süreci ile beraber özellikle son yıllarda oluşan yüksek büyüme oranları, üretimde ara mallarına olan ihtiyacı arttırarak, bunların ithalat yolu karşılanmasına böylece, cari işlemler hesabında açık oluşmasına neden olmaktadır. Artan cari açıklar ise, ülke riskini çoğaltarak büyüme sürecini negatif etkilemekte, krizlerin çıkabileceğini işaret etmekte, ayrıca yerli ve yabancı yatırımcıların, gelecekle ilgili kısa ve uzun vadeli planlarını etkilemektedir. Çalışmanın amacı, cari açık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Brezilya için araştırmaktır. Uygulamada, cari açık ve ekonomik büyüme değişkenleri kullanılmıştır. İlk olarak değişkenlere birim kök testi yapılmış, arkasından Eş-tümleşme Testi yapılmıştır. Son olarak da değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi için Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Bu değişkenlere uygulanan Johansen Eştümleşme Testi sonucunda, değişkenlerin eştümleşik oldukları bulunmuştur. Değişkenler arasında nedensellik ilişkisini belirleyebilmek için, Granger Nedensellik Testi uygulanmış ve çalışmanın sonucunda, değişkenler birbiriyle ilişkili çıkmış, ayrıca, ekonomik büyüme ile cari açık arasında, Brezilya için çift yönlü ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The concepts of current deficit and economic growth which are related to each other are among the most important macroeconomic indicators that provide with information about a country’s economic structure. Especially seen in the recent years; the high growth rates coming along with globalization process cause current account to have deficits by increasing the need for intermediate goods in production and by satisfying these needs via importing these goods. The increased current deficits affect growth process in a negative way by increasing sovereign risk and refer to the outbreak of crises; and also, they affect the short and long-term future plans of the domestic and foreign investors. The aim of this study is to investigate the relationship between current deficit and economic growth in terms of Brazil. In practice, current account deficit and economic growth variables are used. First, the unit root test was applied to the variables, and then the cointegration test was performed. Finally, the Granger Causality Test was applied for the causality relationship between the variables. As a result of the Johansen Co-integration Test applied to these variables, it is concluded that the subject variables are co-integrated. In order to determine the causality relationship between variables, Granger Causality Test was applied and as a result of the test, the variables were found to be related to one another; also, a mutual –two way- relationship between economic growth and current deficit was found for Brazil.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics