Öğretmenlik Mesleğinde Stres Yönetimi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Number of pages: 3869-3880
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlik mesleğinde stres yönetiminin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesidir.Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 24 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.  Öğretmenlerin stresle başa çıkma konusunda karşılaştıkları zorluklar, idarenin yeterli desteği, okulda huzur ortamının eksikliği ve iş yükü ile evrak yükünden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, sınıf yönetimi, öğrenci davranışları ve veli desteğinin eksikliği de önemli stres faktörleri arasında yer almaktadır. Öğretmenler, stresi azaltmak için müzik dinleme, meditasyon, zaman yönetimi, kısa molalar verme ve olumlu düşünme gibi etkili yöntemler kullanmaktadır. Sosyal destek, meslektaşlarla paylaşımlar ve kişisel bakım da stresle başa çıkmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu etkili yöntemler sayesinde öğretmenler, daha iyi bir çalışma deneyimi yaşayarak öğrencilere daha iyi bir eğitim sunma fırsatı bulmaktadır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine stress management in teaching profession according to teachers' views. In this study, phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used. The study group consisted of 24 teachers selected using convenience sampling method.  Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis.  The difficulties teachers face in coping with stress stem from insufficient support from the administration, lack of a peaceful environment in the school, and workload and paperwork burden. In addition, classroom management, student behavior and lack of parental support are also important stress factors. Teachers use effective methods to reduce stress such as listening to music, meditation, time management, taking short breaks and positive thinking. Social support, sharing with colleagues and self-care also play an important role in coping with stress. Thanks to these effective methods, teachers have a better working experience and have the opportunity to provide a better education to students.

Keywords