Öğretmenlerin Sınıfta Karşılaştıkları Disiplin Sorunlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:55:18.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3264-3277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarına yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, kolayda örneklem yaklaşımı kullanılarak araştırmaya dâhil edilen 11 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacı verileri elde etmek için yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşme formundan elde edilen ham veriler, veri analizinde kullanılmak üzere yöntemsel olarak hazırlanmıştır. İçerik analizi ile verilerin değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin sınıfta karşılaştığı istenmeyen öğrenci davranışlarının davranış bozuklukları ve kurallara uymama temaları altında toplandığını göstermektedir. Davranış bozuklukları arasında öğretmene saygısızlık, akran zorbalığı ve kaba konuşma sıklıkla görülmektedir. Kurallara uymama ise dersin akışını bozma, ilgisizlik ve konuşma gibi davranışları içermektedir. Araştırma, iletişim, eğitim ortamını düzenleme ve motivasyon gibi stratejilerin istenmeyen davranışların önlenmesinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine teachers' views on the discipline problems they encounter in the classroom. In this study, phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used. The study group consisted of 11 teachers and parents who were included in the study using a convenience sampling approach. A semi-structured interview form was used to collect data. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain data. The raw data obtained from the interview form were methodologically prepared to be used in data analysis. Content analysis was used to evaluate the data. According to the results of the research, it is seen that the undesirable student behaviors encountered by teachers in the classroom are grouped under the themes of behavioral disorders and disobeying the rules. Disrespect to the teacher, peer bullying and rude speech are frequently seen among behavioral disorders. Disobeying rules includes behaviors such as disrupting the flow of the lesson, apathy and talking. The study reveals that strategies such as communication, organizing the educational environment and motivation are effective in preventing unwanted behaviors.

Keywords