İklim Krizi Karşısında İnformal Eğitimin Önemi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 49
Number of pages: 2712-2717
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada günümüz önemli problemlerinden biri olan iklim krizi karşısında informal eğitimin önemi üzerinde durulmuştur. Günümüzde etkileri her geçen gün artmakta olan doğa olaylarına maruz kalan çevrelerde bu tür etkenlere karşı daha fazla duyarlılığın sergilendiğini söylemek mümkündür. İklim değişikliği, sosyal, ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve coğrafi açıdan hayatın birçok alanını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Etkileri her geçen gün artmakta olan bu küresel kriz karşısında gerekli önlemlerin alınmaması, beraberinde yeni problemler doğurmaktadır. Bu küresel tehdidi sağlıklı bir şekilde yönetmeye yönelik birtakım çalışmalar gerekmektedir. Problemin çözümüne ilişkin yaratıcı fikir ve uygulamalara ilaveten problemin çıkışına neden olan etmenlerin saptanması ve bunların tespit edilip ortadan kaldırılması problemin çözümüne ilişkin alınabilecek en önemli unsurlardan biridir. Bu durumu sağlamanın en verimli yolu da öncelikli olarak bilinçli bir toplumun oluşturulmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda planlanabilecek eğitimin iklim değişikliği sorununa katkı sunması oldukça önemli olacaktır. Farklı disiplinlerde ortak bir amaçta birleşecek olan bu eğitimin, iklim değişikliği konusunun derinlemesine anlamlandırılıp ele alınmasının yanı sıra bu bilgilerin günlük yaşama entegre edilmesini sağlamak nihai hedeflerden biri olacaktır. İnformal eğitim aracılığıyla gerçekleştirilen bu hedef, günümüzde yaşanmakta olan iklim değişikliği kaynaklı sorunlar ve gelecekte olası tehditler karşısında bilinçli, hazır ve dayanıklı bir toplumun oluşmasını sağlayacaktır. Bu çalışma ile informal eğitimin bugün ve uzun süreli bir gelecek için iklim değişikliği sorunu karşısındaki önemi ve gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study, the importance of informal education in the face of the climate crisis, which is one of the important problems of today, is emphasized. Today, it is possible to say that more sensitivity to such factors is exhibited in environments that are exposed to natural events, the effects of which are increasing day by day. Climate change directly and indirectly affects many areas of life in terms of social, economic, psychological, sociological and geographical aspects. Failure to take necessary measures in the face of this global crisis, the effects of which are increasing day by day, creates new problems. Some studies are needed to manage this global threat in a healthy way. In addition to creative ideas and practices regarding the solution of the problem, identifying the factors that cause the problem and identifying and eliminating them is one of the most important elements that can be taken for the solution of the problem. The most efficient way to achieve this situation is primarily to ensure the creation of a conscious society. It will be very important that the education that can be planned for this purpose contributes to the problem of climate change. One of the ultimate goals of this training, which will unite in a common purpose in different disciplines, is to provide a deep understanding and addressing of the issue of climate change, as well as to integrate this information into daily life. This goal, realized through informal education, will ensure the formation of a conscious, ready and resilient society in the face of current climate change-related problems and possible threats in the future. With this study, the importance and necessity of informal education against the problem of climate change for today and for a long-term future has been emphasized.

 

Keywords