Pandemi Sürecinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyunlarına Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 49
Number of pages: 2671-2677
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada; pandemi sürecinin okul öncesi dönem çocuklarının oyunlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan iki ilkokula bağlı anasınıfı ve iki bağımsız anaokuluna devam eden toplam 32 okul öncesi dönem çocuğu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ‘’Anket Formu’’ kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından 26 maddeden oluşan Anket Formu oluşturulmuştur. Anket Formu iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Verilerin analizinde; yüzde dağılımı ve frekans değerlerinin hesaplanması gibi betimsel istatistik kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; COVID-19 pandemisinin çocukların oyunlarını büyük ölçüde etkilediği, pandemi sürecinde çocukların zamanlarının çoğunu teknolojik araçlarla geçirdiği, arkadaş edinme oranlarının büyük oranda düştüğü, dış mekanda geçirdikleri zamanın ve oyun sürelerinin önemli ölçüde azaldığı ve çocukların büyük oranda sanal oyunlara yöneldiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study; It is aimed to examine the effect of the pandemic process on the games of preschool children. The screening model, one of the quantitative research methods, was used in the study. The study group of the study consists of 32 preschool children attending two primary schools and two independent kindergartens in the central districts of Mersin in the spring semester of the 2020-2021 academic year. "Survey Form" was used as data collection tool. A Survey Form consisting of 26 items was created by the researchers. Survey Form consists of two parts. In the analysis of data; Descriptive statistics such as percentage distribution and calculation of frequency values were used. In the analysis of data; descriptive statistics such as percentage distribution and calculation of frequency values were used. The research data were collected online. As a result of the research; It has been the COVID-19 pandemic greatly affects children games, it has been concluded that children spend most of their time with technological tools during the pandemic process, the rate of making friends has decreased significantly, time spent outdoors and playtime dropped significantly and children mostly turn to virtual games.   

 

Keywords