Dijital Dönüşüm ve Öğrenci Değerleri Üzerindeki Etkisi: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 49
Number of pages: 2652-2662
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı dijital dönüşüm ve öğrenci değerleri üzerindeki etkisini öğretmen görüşlerine dayalı bir araştırmaktır. Bu kapsamda çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseninde yapılmıştır. Çalışma grubunu 13 öğretmen oluşturmakta olup, katılımcılar amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmacı, veri toplama yöntemi olarak açık uçlu yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ve araştırmacı notları tasarlamıştır. Görüşme soruları yönlendirici olmayan, açık uçlu ve anlaşılması kolay bir şekilde yazılmıştır. Görüşme vekilerini incelemek için içerik analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Katılımcıların çoğunluğu dijital dönüşümün eğitim faaliyetleri için faydalı olduğuna inanmaktadır. Öğretmenler, dijital devrimin öğretim kaynaklarını geliştirdiğini, iletişimi hızlandırdığını, bilgiye erişimi iyileştirdiğini ve öğrenci ve öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirdiğini söylemiştir. Ayrıca uzaktan eğitim için dijital dönüşümün avantajlarını vurgulamışlardır. Bununla birlikte, bazı eğitimciler dijital değişimin öğrencilerin ahlakı üzerinde nasıl zararlı bir etkisi olduğunu vurgulamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to investigate digital transformation and its impact on student values based on teacher views. In this context, the study was conducted in a case study design, which is one of the qualitative research methods. The study group consisted of 13 teachers and the participants were determined by purposive sampling method. The researcher designed an open-ended semi-structured interview form and researcher notes as a data collection method. The interview questions were written in a non-directive, open-ended and easy-to-understand manner. Content analysis approach was used to analyze the interview proxies. According to the results of the study, the majority of the participants believe that the digital transformation is beneficial for educational activities. Teachers said that the digital revolution has improved teaching resources, accelerated communication, improved access to information, and improved working conditions for students and teachers. They also emphasized the advantages of digital transformation for distance education. However, some educators emphasized how digital change has had a detrimental impact on students' morality.

Keywords