Buhûrîzâde Mustafa Itrî İle İlgili Tarihî Kaynaklarda, Mûsikî Literatüründe, Bazı Akademik Çalışmalarda Yer Alan Muhtelif Bilgilerin İncelenmesi, Derlenmesi Ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:37:10.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 2414-2434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. XVII. yüzyılın ikinci çeyreği ile XVIII. yüzyılın ilk çeyreği başlarını kapsayan yıllarda yaşayan ve Türk mûsikîsi tarihinin çok önemli mûsikîşinâslarından birisi olan Buhûrîzâde Mustafa Itrî’nin hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Mûsikî literatüründe yer alan mevcut bilgilerin ise oldukça sınırlı, dağınık ve muhtelif şekillerde yer aldığı görülmektedir. Öyle ki çeşitli bilimsel/akademik çalışmalarda yer verilen birçok bilginin ise kadim kaynaklarda yer almamasına rağmen kişisel yorumlamalar ve tahmini yaklaşımlar sonucunda elde edilerek araştırmacıların istifadesine sunulduğu da muhakkaktır. Nitekim bu durum, Itrî’nin doğum/ölüm tarihleri, ailesi, eğitimi, iştigal olduğu vazifeleri, mûsikî başta olmak üzere çeşitli sanatsal/ilmî alanlardaki eserleri, çalışmaları ve hayatı hakkında daha birçok konunun güvenirliğine gölge düşürmekle birlikte, oldukça fazla bilgi kirliliğine de sebebiyet vermektedir. Buhûrîzâde Mustafa Itrî günümüzde her ne kadar mûsikî sahasında yapmış olduğu çalışmalarla ön planda olsa da onun aynı zamanda yaşadığı dönemin diğer önemli sanat alanlarında eserler meydana getirebilen bir sanatkâr olarak değerlendirilmesi ve bu manada en doğru tespitlere ulaşılması, hiç şüphesiz kadim kültürümüz adına büyük katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmada, yalnızca bir mûsikîşinâs/bestekâr değil, aynı zamanda edebiyat, şiir ve hat sanatlarında da mâhir bir sanatkâr olan Itrî hakkındaki tüm muhtelif bilgiler, başta kadim kaynaklar olmak üzere, mûsikî literatürü ve çeşitli akademik çalışmalar incelenerek derlenmiştir. Ayrıca elde edilen tüm bu muhtelif bilgiler tek bir çalışma altında bir araya getirilerek bu konuyla alakalı yapmış olduğumuz bilimsel tespitler ve değerlendirmeler araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Keywords

Abstract

  1. XVII. with the second quarter of the century XVIII. There is not much information about the life of Buhûrîzâde Mustafa Itrî, who lived in the early years of the first quarter of the 20th century and is one of the most important musicians in the history of Turkish music. It is seen that the existing information in the music literature is quite limited, scattered and in various forms. So much so that although many of the information included in various scientific/academic studies are not included in ancient sources, it is certain that they were obtained as a result of personal interpretations and estimated approaches and presented to the use of researchers. As a matter of fact, this situation not only overshadows the reliability of many issues about Itrî's birth/death dates, family, education, duties, works in various artistic/scientific fields, especially music, his work and life, but also causes a lot of information pollution. . Although Buhûrîzâde Mustafa Itrî is at the forefront with the works he has done in the field of music today, his evaluation as an artist who can create works in other important art fields of his time and reaching the most accurate determinations in this sense will undoubtedly make great contributions to our ancient culture. In this study, all the various information about Itrî, who is not only a musician/composer but also an adept artist in literature, poetry and calligraphy, has been compiled by examining musical literature and various academic studies, especially ancient sources. In addition, all these various information obtained were brought together under a single study and the scientific determinations and evaluations we made on this subject were presented to the use of researchers.

Keywords