Öğretmenlerin Deprem Farkındalığına İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:35:23.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2499-2507
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin deprem farkındalığına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada verilerin toplanması analiz edilmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların çeşitli kademelerinde görev yapmakta olan 15 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada çalışma grubu belirlenirken amaca yönelik örneklem yöntemi seçilmiştir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada nitel analiz tekniği olarak içerik analizi ve tümevarım tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara göre: katılımcılardan büyük bölümü depremlerin önceden tahmin etmenin mümkün olmadığı yönünde görüş bildirseler de belirli bölgelerde deprem aktivite düzeyinin artması veya azalması ile ilgili bilgilerin toplanması ile depremlerin tahmin edilebilir olabileceğini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine teachers' views on earthquake awareness. Qualitative research method was used to collect, analyze and interpret the data in the study. The study group of the research consists of 15 teachers working at various levels of public schools affiliated to the Ministry of National Education in the 2022 - 2023 academic year. In this study, purposeful sampling method was selected while determining the study group. In this study, a semi-structured interview form consisting of 4 open-ended questions developed by the researcher was used as a data collection tool. Content analysis and inductive technique were used as qualitative analysis techniques in the study. According to some of the results obtained from the research: Although most of the participants stated that it is not possible to predict earthquakes in advance, they stated that earthquakes can be predicted by collecting information about the increase or decrease in the level of earthquake activity in certain regions.

Keywords