Göçü Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:34:42.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 2252-2258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç tarihine baktığımızda Türkiye, Cumhuriyet öncesi dönemde 1492 yılından beri göç alan bir ülkedir. TÜİK’ in verilerine göre son 15 yılda Türkiye’ de 3,3 milyon yabancı uyruklunun ikamet izni aldığı görülmektedir. Bu durum da göç ve göçmenler ile ilgili araştırmalara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, göçün deneyimlenmesinin ve algılanmasının cinsiyete göre değişiklik gösterip göstermediğinin ve göçün toplumsal cinsiyet rollerine etkisinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda göçü cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından ele alan araştırmaların belirlenmesi için Google Akademik veri tabanından ‘’göç’’, ‘’göçün etkisi”, ‘’göç ve kadın’’, ‘’göç ve toplumsal cinsiyet’’, “göç ve erkek”, “Türkiye’ de göç” kavramları; YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından “göç”, “göç ve toplumsal cinsiyet”, “göç ve kadın”, “göç ve cinsiyet” kavramları, Dergi Park veri tabanından “göç”, “göçün etkisi”, “toplumsal cinsiyet” kavramları aratılarak 25 çalışmaya erişilmiştir. Erişilen çalışmaların tamamı yurt içi literatürde yer almaktadır. Çalışmaların analizi sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir: Son yıllarda kadın göçmen sayısı, erkek göçmen sayısına kıyasla önemli oranda artış göstermiştir. Bu durum literatürde “göçün kadınlaşması” kavramı olarak yer almaya başlamıştır. Orta Doğu ülkelerinden Türkiye’ ye göç etmiş olan göçmen kadınlar, göç etmeden önceki baskıcı toplumsal cinsiyet rollerinin azalarak daha özgür bir yaşam sürebilmektedir. Göçmen kadınlara erkeklere oranla daha fazla toplumsal cinsiyet rolü atfedilmektedir. Bu durumda göçmen kadınların göç süreçlerini erkeklerden daha zorlu şekilde deneyimledikleri düşünülmektedir. Bu da göç konusunda kadınları ele alan çalışmaları arttıran bir etmen olmuştur. İncelenen çalışmalar sonucunda göçmen kadınların ve göçmen erkeklerin ortak olarak şiddet, istismar, emek sömürüsü, dışlanma gibi sosyal zorluklara maruz kaldıkları görülmektedir. Sadece göçmen erkeklere yönelik yapılan araştırmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Göçmen erkekler ile ilgili çalışmaların çeşitlendirilmesi ve arttırılması, literatüre büyük katkı sağlayacaktır. Göçmenlerin karşılaştıkları zorluklardan en az hasarla hayatlarına devam edebilmeleri, göç ettikleri topluma sağlıklı bir şekilde adapte olabilmeleri açısından göçmenler ile ilgili psikolojik ve sosyal destek programlarının geliştirilmesi önerilebilir.

 

 

Keywords

Abstract

When we look at the migration history, Turkey is a country that has been receiving immigration since 1492 in the pre-Republican period. According to the data of TURKSTAT, it is seen that 3.3 million foreign nationals have obtained a residence permit in Turkey in the last 15 years. This situation increases the need for research on migration and immigrants. The aim of this study is to examine and evaluate whether the experience and perception of migration differ according to gender and the effect of migration on gender roles. For this purpose, migration in terms of gender and gender roles to determine the research of the Google Academic Database '' Migration '', '' Effect of Migration ”, '' Migration and Women '', '' Migration and Gender '',“ Migration and men”, “migration in Turkey” concepts; The concepts of "migration", "immigration and gender", "immigration and women", "immigration and gender" were searched from the database of YÖK National Thesis Center, and the concepts of "migration", "impact of migration", "gender" were searched from the Dergi Park database. work has been achieved. All of the accessed studies are included in the domestic literature. The findings obtained as a result of the analysis of the studies are as follows: In recent years, the number of female immigrants has increased significantly compared to the number of male immigrants. This situation has started to take place in the literature as the concept of "feminization of migration". Migrant women who have immigrated to Turkey from Middle Eastern countries can lead a more free life by reducing their oppressive gender roles before they migrate. Immigrant women are assigned more gender roles than men. In this case, it is thought that migrant women experience the migration process more difficult than men. This has been a factor that has increased the number of studies dealing with women on migration. As a result of the studies examined, it is seen that migrant women and migrant men are jointly exposed to social difficulties such as violence, abuse, labor exploitation and exclusion. Studies on migrant men only are very limited. Diversifying and increasing studies on migrant men will contribute greatly to the literature. It can be recommended to develop psychological and social support programs for immigrants so that they can continue their lives with the least damage from the difficulties they face and adapt to the society they migrate to in a healthy way.

 

Keywords