Meslek Liselerinde Yaşanan Akran Zorbalığına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 45
Number of pages: 2063-2072
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı meslek liselerinde yaşanan akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem grubu belirlenirken nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan amaçlı örnekleme türlerinden “benzeşik durum örneklemesi” yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak 14 meslek lisesi öğretmeni araştırmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanması süreçlerinde araştırmacının geliştirdiği “yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formları” ve “demografik bilgi formları” kullanılmıştır. Görüşme formları geliştirilirken ilgili literatür incelenerek oluşturulan pilot görüşme soruları, alanında iki öğretmene anlaşılabilirlik ve kapsam açısından değerlendirilmek üzere sunulup öneriler ışığında güncellemeler yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre akran zorbalığının nedenleri;  aile kaynaklı nedenler, öğrenci kaynaklı nedenler ve okul kaynaklı nedenler olmak üzere 3 tema altında toplanmıştır. Öğretmenler, zorbalığı önlemek için yapılması gerekenler olarak; zorbalığa meyilli öğrencileri etkinliklere katma, öğrenci ve ailelere eğitimler verme, zorbalığa meyilli öğrencilerle sürekli konuşma, zorbalığa maruz kalan öğrenciyi destekleme, zorbalık yapan öğrenciye psikolojik destek verme ve caydırıcı cezalar uygulama şeklinde önlem alabileceklerini belirtmişlerdir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine teachers' views on peer bullying in vocational high schools. This research was conducted using the phenomenology approach, one of the qualitative research methods. While determining the sample group in the study, "similar case sampling" method, one of the purposeful sampling types used in qualitative research methods, was used. As the study group, 14 vocational high school teachers were included in the study. In the data collection process, "semi-structured individual interview forms" and "demographic information forms" developed by the researcher were used. While developing the interview forms, the pilot interview questions, which were created by examining the relevant literature, were presented to two teachers in the field to be evaluated in terms of comprehensibility and scope, and updates were made in the light of the suggestions. Content analysis was used to analyze the data obtained. According to the results of the research, the causes of peer bullying were categorized under 3 themes: family-related causes, student-related causes and school-related causes of peer bullying. qa As the things to be done to prevent bullying, teachers stated that they could take measures such as including students who are prone to bullying in activities, providing trainings to students and families, talking to students who are prone to bullying, supporting the student who is exposed to bullying, providing psychological support to the bullying student and applying deterrent punishments

 

Keywords