Öğretmenlerin Ekolojik Okuryazarlığı Becerisine İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 46
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-01 01:23:59.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 2120-2130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21'inci yüzyılda çevre okuryazarı olan kişiler, ekosistem çerçevesinde hem insanları hem de ekolojiyi geliştirmek için çalışan sorumlu, yaşam boyu öğrenen kişiler olarak kabul edilmektedir. Bu kişiler bilişsel, duygusal, psikomotor, iç gözlemsel, sezgisel, estetik, sosyal ve yaratıcı düşünme gibi çeşitli becerileri dengeli bir şekilde geliştirmek için çaba gösterirler. Böylece insanlar yaşamın anlamını ve amacını keşfedeceklerdir. Gerçekte, doğayla etkileşimin insanların entelektüel, fiziksel ve zihinsel olarak gelişmesine yardımcı olduğu açıktır. Büyürken bu temasa tanık olan çocuklar büyük hayat dersleri alacak ve tüm canlılar için şefkat geliştireceklerdir. İngiltere gibi birçok Batı ülkesinde ekolojik eğitim genellikle ilkokul düzeyinde özel okullarda verilirken, Türkiye'de yaygın değildir. Bunun nedeni, Türkiye'de çevre eğitiminin gerektiği gibi uygulanmamasıdır. Bu çalışmanın temel amacı öğretmenlerin ekolojik okuryazarlığı becerileri hakkında ne düşündüklerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı toplam 2 okulda görev yapmakta olan 14 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler temel olarak içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin ekolojik okuryazarlığı becerilerinin çeşitliliği ve bu becerinin müfredata dahil edilme gerekçeleri konusunda makul sayılabilecek bir bilgi düzeyine sahip oldukları görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

In the 21st century, environmentally literate people are recognized as responsible, lifelong learners who work to improve both people and ecology within an ecosystem framework. They strive to develop a balanced range of skills such as cognitive, emotional, psychomotor, introspective, intuitive, aesthetic, social and creative thinking. In this way, people will discover the meaning and purpose of life. In reality, it is clear that interaction with nature helps people develop intellectually, physically and mentally. Children who witness this contact as they grow up will learn great life lessons and develop compassion for all living things. While in many Western countries, such as the UK, ecological education is usually provided in private schools at primary school level, it is not common in Turkey. This is because environmental education is not properly practiced in Turkey. The main purpose of this study is to determine what teachers think about their ecological literacy skills. In the study, basic qualitative research design was preferred from qualitative research methods. The study group of this research consists of 14 teachers working in a total of 2 schools affiliated to the Directorate of National Education in Ankara in the 2022-2023 academic year. In this study, data were collected through a semi-structured interview form developed by the researchers. The data obtained in this study were analyzed mainly by content analysis technique. According to the findings of the study, it was seen that teachers had a reasonable level of knowledge about the diversity of ecological literacy skills and the reasons for the inclusion of this skill in the curriculum.

 

Keywords