Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımına İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 45
Number of pages: 2052-2062
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ilkokul öğretmenlerinin disiplinlerarası öğretim stratejilerine ilişkin görüşlerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada veriler nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya Batman il merkezinde görev yapan 15 ilkokul öğretmeni katılmıştır. Araştırmacılar, veri toplama aracı olarak açık uçlu sorular geliştirmiştir. 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler analiz edilmiş olup ulaşılan sonuçlardan bazıları şöyledir: Katılımcılar disiplinlerarası öğretim yönteminin anlamını dersler arası bağlantı, konuların farklı yönlerinin ele alınması, birden fazla disiplinden öğretmenle öğretim, bireyin kendini ve çevreyi tanıması ve öğrenciyi farklı düşünmeye teşvik olarak tanımlamıştır. Katılımcı öğretmenlerin, disiplinlerarası öğretim uygulamalarının daha etkili olması için önerilerine ilişkin görüşleri eğitim öğretimin planlanması, okul yönetiminin desteği, yeni öğretim tarzının benimsenmesi, materyal desteği, öğretmenlerin birlikte çalışmasının desteklenmesi, öğretmen eğitimi, çözüm odaklı yaklaşım, çevreden destek alma şeklindedir.

 

Keywords

Abstract

This study aims to shed light on primary school teachers' views on interdisciplinary teaching strategies. In this study, data were analyzed using case study and content analysis from qualitative research designs. Fifteen primary school teachers working in Batman city center participated in the study. The researchers developed open-ended questions as a data collection tool. The data obtained from the semi-structured interview form consisting of 4 open-ended questions were analyzed and some of the results obtained are as follows: The participants defined the meaning of interdisciplinary teaching method as the connection between courses, addressing different aspects of subjects, teaching with teachers from more than one discipline, recognizing the individual's self and the environment, and encouraging students to think differently. The opinions of the participant teachers regarding their suggestions for interdisciplinary teaching practices to be more effective are as follows: planning of education and training, support of school administration, adoption of new teaching style, material support, support for teachers to work together, teacher training, solution-oriented approach, support from the environment.

 

Keywords