Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Demokratik Ortam Oluşturma Algıları

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 46
Number of pages: 2112-2119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı farklı okul türlerinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde demokratik ortam oluşturma algılarını betimlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma verileri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı boyunca toplanmıştır. Araştırmaya Diyarbakır ilinin Silvan ilçesinde farklı okul türlerinde görev yapmakta olan 21 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verileri, nitel analiz yöntemlerinden tematik analiz yaklaşımı dikkate alınarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre demokratik ortamım kategorisi altında demokratik ifade ortamı, demokratik etkinlik ortamı, kritik noktalar ve sorunsal bakış açım şeklinde dört tema oluşturulmuştur. Demokratik ortam temasında öğretmenlerin oluşturduğu demokratik sınıf iklimi, demokratik etkinlik ortamında öğretmenlerin hangi etkinliklerle demokrasi kavramını öğrencilere kazandırmaya çalıştığı, kritik noktalar temasında demokratik tutumların kazandırılmasında hangi durumları önemli gördüğü, sorunsal bakış açım temasında öğretmenlerin kendilerinden yola çıkarak toplumsal alanda bu kavramın içselleştirilmesine yönelik eleştirileri yer almıştır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to describe the perceptions of classroom teachers working in different types of schools to create a democratic environment in classroom management. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the research. The data of the research were collected with a semi-structured interview form. Research data were collected during the 2021-2022 academic year. 21 classroom teachers working in different school types in Silvan district of Diyarbakır province participated in the research. The data of the research were analyzed by considering the thematic analysis approach, one of the qualitative analysis methods. According to the results of the research, four themes were formed under the category of my democratic environment: democratic expression environment, democratic activity environment, critical points and problematic perspective. In the theme of democratic environment, the democratic classroom climate created by the teachers, the activities with which the teachers try to bring the concept of democracy to the students in the democratic activity environment, which situations they consider important in gaining democratic attitudes in the theme of critical points, and the criticism of the teachers about the internalization of this concept in the social field, based on the problematic point of view, took place.

Keywords