Yedi İklim Türkçe Ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Kitaplarının Maarif Vakfı – Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programında Yer Alan A1 Seviyesi Dinleme Kazanımlarına Göre Karşılaştırılması

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1863-1873
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçenin yabancılara öğretiminde dört ana beceriden birisi olarak dinleme becerisi önemli bir yer tutmaktadır. Dinleme becerisinin öğrencilerde kazandırmaya yönelik etkinlikler 3 aşamada değerlendirilir. Bunlar dinleme öncesi, dinleme esnası ve dinleme sonrasıdır. Dinleme etkinliklerinin çok çeşitli olması ve kazandırılması amaçlanan davranışlara yönelik olması bu bakımdan önemlidir. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi derslerinde kullanılan Yunus Emre ve İstanbul Yayınları A1 seviyesi kitaplarının dinleme etkinliklerinin Maarif Vakfı kazanımlarına göre karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda kitaplarda yer alan etkinliklerde hedeflenen kazanımlar karşılaştırılmış, etkinliklerin kazanımları edindirme açısından incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırmalar yapılarak, inceleme yöntemi kullanılmıştır. İncelemeler sonunda elde edilen veriler analiz edilerek, kitaplarda yer alan etkinliklerin birbirlerine göre artı ve eksi yönleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen verilerle kitapların karşılaştırılması ile eksik görülen noktalar belirtilmiş olup, düzenlenebilecek noktalara dikkat çekilmiştir. İncelenen kitapların dinlemem metinlerinin Maarif Vakfı Öğretim Programı Kazanımlara göre etkinlikler içerdiği belirlenmiştir. Kazanımları içermesi bakımında yeterli oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Listening skill, as one of the four main skills, has an important place in teaching Turkish to foreigners. Activities aimed at gaining listening skills in students are evaluated in 3 stages. These are pre-listening, during-listening and post-listening. In this regard, it is important that listening activities are diverse and oriented towards the behaviors that are intended to be gained. In this study, the listening activities of Yunus Emre and Istanbul Yayınları A1 level books used in teaching Turkish as a foreign language courses are compared according to the achievements of the Maarif Vakfı. For this purpose, the targeted gains in the activities in the books were compared and the gains of the activities were examined in terms of acquisition. In the study, by conducting qualitative research, the examination method was used. By analyzing the data obtained at the end of the examinations, the pros and cons of the activities in the books were revealed. By comparing the data obtained at the end of the study with the books, the missing points were identified and the points that could be edited were pointed out. It has been determined that the texts of the books examined include activities according to the Maarif Vakfı Öğretim Programı Kazanımları. It has been determined that they are sufficient in terms of including the gains..

Keywords