Pandemi Sonrası Dönemde Çocukların Sosyal Becerilerini Artırmak: Genel Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1800-1807
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada ve ülkemizde pek çok alanda salgının olumsuz etkileri yaşanmıştır. Salgın sürecinden en çok etkilenen gruplardan biri hiç şüphesiz ki çocuklar olmuştur. Pandemi sürecinde yetişkinler kadar çocuklarında yaşamında önemli değişiklikler olmuş ve önemli bir sosyalleşme alanı olan okuldan uzak kalmışlardır. Çocukların okullardan ve yüz yüze eğitimden uzak kalması sosyal beceri düzeylerini etkilemiştir. Ekran başında eğitim görmeye devam eden çocukların arkadaşları ile sosyalleşmeleri yine ekranlar tarafından gerçekleştirilmek zorunda kalmış ve süreçte çocuklar akranları ile fiziksel olarak yan yana gelemeden ve fiziksel oyunlardan uzak olarak bir yıldan fazla süre geçirmek zorunda kalmıştır.

Pandemi sonrası süreçte çocuklarda özellikle; iletişim kurma, oyun kurma, arkadaşlarını dinleme, birlikte hareket etme, empati kurmada zorlanma gibi pek çok durum ortaya çıkarmıştır. Okullarda yüz yüze eğitim başlaması ile uyum çalışmalarında öncelikle çalışılması gereken konulardan biri olarak sosyal beceri ön plana çıkmıştır. Bu  noktadan hareketle çalışmanın amacı pandemi sonrası süreçte çocukların sosyal becerilerini inceleyen ve  arttırmak için sosyal beceri programları uygulayan araştırmaların belirli özellikleri açısından gözden geçirilmesidir. Çalışmada içerik analizi ve kategorik çözümleme tekniği kullanılmıştır. Google Akademik, ProQuest, Ulusal Tez Merkezi ve ScienceDirect veri tabanlarında social skills / sosyal beceriler, social skills training ve social skills program anahtar kelimeleri ile yürütülen literatür taraması sonucunda konuyla ilişkili toplam 10 adet araştırmaya ulaşılmıştır. Pandemi sonrası süreç ele alındığından 2020-2022 yılları arasında yapılmış makale, doktora tezi ve yüksek lisans tezi türündeki araştırmalar çalışmaya dahil edilmiştir. İlgili araştırmalar; çalışma grubu, çalışmanın yürütüldüğü ülke / bölge, çalışmada ele alınan değişkenler, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, veri analizi süreci ve araştırma sonuçları bakımından incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Along with the Covid-19 pandemic process, the negative effects of the epidemic have been experienced in many areas all over the world and in our country. Undoubtedly, one of the groups most affected by the epidemic process has been children. During the pandemic process, there have been important changes in the lives of children as well as adults and they have been away from school, which is an important socialization area. The fact that children are away from schools and face-to-face education has affected their social skill levels. The socialization of the children, who continue to be educated on the screen, with their friends had to be carried out by the screens again, and in the process, the children had to spend more than a year without being physically side by side with their peers and away from physical games.

In the post-pandemic period, especially in children, difficulties were observed in many areas such as communicating, playing, listening to friends, acting together and empathizing. With the start of face-to-face education in schools, social skills have come to the fore as one of the subjects that should be studied first in adaptation studies. From this point of view, the aim of the study is to review the researches that examine the social skills of children in the post-pandemic period and apply social skills programs to increase them in terms of certain characteristics. Content analysis and categorical analysis techniques were used in the study. As a result of the literature search conducted with the social skills, social skills training and social skills program keywords in Google Academic, ProQuest, Ulusal Tez Merkezi and ScienceDirect databases, a total of 10 studies related to the subject were reached. Since the post-pandemic process is discussed, researches such as articles, doctoral thesis and master's thesis made between 2020-2022 were included in the study. Related researches was examined in terms of study groups, the country/region where the study was conducted, the variables covered in the study, research method, data collection tools, data analysis process and research results.

Keywords