Öğrencilerin Okula Yabancılaşma ile Okul Dirençleri Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1792-1799
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde okullarda yaşanılan yabancılaşma sorunu sadece kişiler düzeyinde kalmayıp kişinin parçası olduğu yapıyı da dolaylı ya da doğrudan etkilemektedir. Okullarda görülen yabancılaşma sorunu öğrencilerin yalnızlaşmasına, kendini çevreden soyutlamasına, uyumsuz davranış göstermesine neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı ilköğretim ortaokul kademesi 5.6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin okul direnci düzeyleri ile okula yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığım olup olmadığını incelemektir. Araştırma sonucunda okul direnci düzeyi arttıkça okula yabancılaşma puanlarının da arttığı görülmektedir. Okul direnci ile okula yabancılaşma arasında pozitif yönde bir anlamlılığın olduğu tespit edilmiştir. Anne babası ayrı yaşayan öğrenciler, diğer öğrencilere göre hem okul dirençlerinin hem de okula yabancılaşma düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet ve sınıf kademesi değişkenlerinin hem okul direnci düzeyleri hem de okula yabancılaşma düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The problem of alienation in schools today is not only at the individual level, but also indirectly or directly affecting the structure in which the person is part. The problem of foreigners seen in schools causes students to become lonely, to isolate themselves from the environment, to behave inconsistently. The purpose of this research is to study primary school levels 5.6,7 and 8. It is to examine whether I have a meaningful difference between the school resistance levels of classmates and the levels of school alienation. The research shows that as the school resistance level increases, the foreign rating of the school increases. It has been determined that there is a positive significance between school resistance and school alienation. Students who live separately from their parents have been identified as having high school resistance as well as high school alienation levels, according to other students. It has been determined that gender and class-level variables of students do not differ significantly on both school resistance levels and school alienation levels.

Keywords