Fen Eğitimi Alanında Sınıf Öğretmenleriyle Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1891-1900
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilmiş ilkokulda fen eğitimi alanındaki tezlerin incelenmesidir. Bu amaçla YÖK tez merkezinde sınıf öğretmenleri ve fen anahtar kelimeleri ile yapılan araştırma sonucunda 2022 yılına kadar gerçekleştirilmiş açık erişimi olan toplam 59 teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler tez türü, tezin yayımlandığı yıl, tezin konusu, tezde kullanılan araştırma yöntemi ve deseni, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, örneklem büyüklüğü, örneklem alınan bölge, tezde kullanılan anahtar kelimeler ve tezlerin amaçları açısından sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma aracı olarak Çiltaş, Güler ve Sözbilir’in (2012) geliştirmiş olduğu yayın sınıflama formu bu çalışmanın amacına göre uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerini çalışma grubu olarak alan ilkokul fen eğitimiyle ilgili ilk tez çalışmasının 1999 yılında gerçekleştirildiği görülmüştür ancak 2005 yılına kadar yayımlanan tezlere sistemden erişim sağlanamadığından 2005 yılı ve sonrası ulaşılabilen tezler bu çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaların 10 u Doktora,   49 u yüksek lisans tezidir. En fazla tez tamamlanan yıl olarak 11 çalışmayla 2019 yılının öne çıktığı görülmektedir. Çalışmaların gerçekleştirildiği üniversitelere bakıldığında en çok Dumlupınar Üniversitesinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar genellikle nicel araştırma türünde olup, tarama deseni öne çıkmaktadır. Çalışmalar araştırma yöntemleriyle paralel olarak t-test ve ANOVA veri analiz yöntemlerini kullanmışlardır. En sık kullanılan anahtar kelimeler öz yeterlik, fen okur-yazarlığı ve öğretim programı terimleridir. Araştırmalar amaçlarına göre incelendiğinde öğretmenlerin fen öğretimine yönelik yeterlik inançlarının ve fen öğretimiyle ilişkili çeşitli konulardaki görüşlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the graduate theses in the field of science education in primary school conducted with classroom teachers in Turkey. For this purpose, as a result of the research carried out with primary school teachers and science keywords in the YÖK thesis center, a total of 59 theses with open access, which were carried out until 2021 (inclusive), were reached. The theses reached were classified in terms of the type of thesis, the year the thesis was published, the subject of the thesis, the research method and design used in the thesis, the data collection tools, the data analysis methods, the sample size, the sample area, the keywords used in the thesis and the purposes of the theses. As a classification tool, the publication classification form developed by Çiltaş, Güler, and Sözbilir (2012) was adapted and used according to the purpose of this study. As a result of the research, it was seen that the first thesis study on primary school science education, which included classroom teachers as the study group, was carried out in 1999, but since the theses published until 2005 could not be accessed from the system, the theses that could be accessed in 2005 and after were included in this study. 10 of the studies are doctoral dissertations, 49 of them are master’s theses. It is seen that 2019 stands out with 11 studies as the year with the most thesis completed. When we look at the universities where the studies are carried out, Dumlupınar University has the most studies. Studies are generally in the type of quantitative research, and the survey design is prominent. Studies have used t-test and ANOVA data analysis methods in parallel with research methods. The most frequently used keywords are self-efficacy, scientific literacy and curriculum. When the research are examined according to their objectives, it is seen that the studies on determining the efficacy beliefs of teachers towards science teaching and their views on various subjects related to science teaching are predominant.

Keywords