Sosyal Medya Fenomen Bağlılığının Tüketicilerin Kaçırma Korkusu (FoMo) Ve Satın Alma Niyetlerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 sayı 42
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-23 17:29:40.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 1219-1228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç Sosyal medya fenomenlerinin tüketicilerin Kaçırma Korkusu (FoMo) düzeylerine ve fenomen temelli satın alma niyetlerine etkisi incelenmektedir.

Tasarım/Metodoloji Araştırma kapsamında tesadüfi olmayan örneklem yöntemiyle seçilen 386 katılımcıya   online anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 istatistiksel paket veri analiz programıyla analiz edilmiştir.

Bulgular Kaçırma korkusu tüketicilerin  fenomen temelli satın alma niyeti üzerine etkilidir. Değişkenler arasındaki ilişkinin olumlu olduğu ve tüketicin  kaçırma korkusu (FoMo) arttıkça aynı şekilde fenomen temelli satın ama davranışları da arttığı tespit edilmiştir. Sosyal medya fenomen bağlılığı tüketicilerin kaçırma düzeylerinde etkilidir. Değişkenler arasındaki ilişkinin olumlu olduğu ve tüketicilerin kaçırma korkusu (FoMo) arttıkça tüketicilerin sosyal medya fenomenlerine bağlılıkları arttığı tespit edilmiştir. Sosyal medya fenomen bağlılığı fenomen temelli satın alma düzeyinde etkilidir. Değişkenler arasındaki ilişkinin olumlu olduğu ve tüketicilerin sosyal medya fenomen bağlılığı arttıkça fenomen temelli satın alma davranışının da arttığı tespit edilmiştir.

Özgünlük Bu çalışma, sosyal medya fenomenlerinin fomo (kaçırma korkusu) etkisiyle satın alma niyetini etkileme gücünü ampirik olarak test etmektedir. Çalışmanın; sonuçları itibarıyla akademik literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Etkiler akademik literatür ve pazarlama stratejileri için katkı sağlamaktadır. 

Keywords

Abstract

Objective In this article, the effects of social media phenomena on consumers' Fear of Missing Out (FoMo) levels and their phenomenon-based purchase intentions are examined.

Design/Methodology Within the scope of the research, an online questionnaire was applied to 386 participants selected by non-random sampling method. The obtained data were analyzed with SPSS 23 Statistical Package Data Analysis Program.

Results It is clear that the fear of missing out has an effect on the phenomenon-based purchase intention of consumers. It has been determined that the relationship between the variables is positive and as the consumer's fear of missing out (FoMo) increases, the phenomenon-based buying behavior also increases. Social media phenomenon loyalty is effective in consumers' evasion levels. It has been determined that the relationship between the variables is positive and as consumers' fear of missing out (FoMo) increases, consumers' loyalty to social media phenomena increases. Social media phenomenon loyalty is effective at the level of phenomenon-based purchase. It has been determined that the relationship between the variables is positive and as consumers' social media phenomenon engagement increases, phenomenon-based purchasing behavior also increases.

Originality This study empirically tests the power of social media phenomena to influence purchase intention through FoMo (fear of missing out). Of the study; it is considered that it will contribute to the academic literature in terms of its results. The effects will contribute to the academic literature and marketing strategies.

Keywords