Din Sosyolojisi Açısından Ehl-Aile Ve Toplum Kavramlarına Dair Bir Değerlendirme- Hud Süresi Örneği

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 sayı 42
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-23 16:26:46.0
Language : Türkçe
Konu : İnsan ve Toplum Bilimleri
Number of pages: 1189-1194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aile, tarihin en eski dönemlerinden beri varlığını devam ettiren temel kurumlardan birisidir. Ailenin varlığı, tarihi kayıtlarda ve kutsal olarak kabul edilen metinlerde olağan veya sıra dışı olaylarda konu edilmekte ve aile bireylerine vurgu yapılabilmektedir. Toplumlar ailelerden oluşur. Toplumların bir inanç ekseninde bir arada olmaları ve çoğu zaman biri birlerini etkileyerek hareket etmeleri, olağan bir durumdur. Dini kaynaklarda konu edilen Nuh tufanında, Nuh Peygambere, kendi ailesinden olan eşinin ve oğlunun inanmadığı ve Nuh peygamberi dinlemediği ve Onu dinlemeyenlerin cezalandırıldığına yer verilmektedir. Hud suresinde anlatılan Nuh Peygamber ve hitap ettiği toplum içerisinde, aile bireylerinin olduğu özellikle vurgulanmakta ve Nuh Peygamberin ailesi ile diyaloglarına da yer verilmektedir. Dini metinlerde Nuh Tufanı olarak adlandırılan olaylara sosyolojik açıdan bakıldığında, toplumun, inanç eksenli bir zeminde değerlendirilerek cezalandırıldığı ve bu cezalandırmanın, keskin bir anlayış ile belirlenerek aile kavramının düzenlediğini göstermektedir.

İslam Dininin kaynağı olan Kuran’da Hz. Nuh’un oğlunun ona inanmayarak, babasının yaptığı gemiye binmemesi ve gerçekleşen Nuh Tufanında sular altında kalarak boğulmasının ardından, Allaha yakarışta bulunarak "Ey Rabbim, oğlum benim ailemdendi, senin vaadin de elbette haktır ve gerçektir. Ve sen hakimler hakimisin." diyen Nuh Peygambere hitaben, Hud Suresinin 46. Ayetinde; Ey Nuh, O asla senin ehlinden-ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben senin cahillerden olmamanı tavsiye ederim’’ cevabının verilmesi, “ehil-aile” ve toplum kavramları ile ilgili farklı bir anlayışın getirildiğini göstermektedir. Bu ayet ile Kur’an-ı Kerim, insanların, ancak inanç ekseni boyutunda aile ve toplum olabileceklerini, sadece biyolojik bağlantının aile anlayışı için yeterli olmadığını belirlemiştir.

Bu makalede, Hz. Nuh ve Tufanın anlatıldığı, Hud süresindeki aile ve toplum kavramlarına vurgu yapan Hud suresindeki ayetlerin sosyolojik açısından tahlilleri yapılacaktır

Keywords

Abstract

The family is one of the basic institutions that has existed since the earliest periods of history. The existence of the family is the subject of ordinary or extraordinary events in historical records and sacred texts, and family members can be emphasized. Societies are made up of families. It is normal for societies to come together on the axis of belief and often act by influencing each other. In the Noah flood, which is the subject of religious sources, it is stated that the Prophet Noah, his wife and son from his own family did not believe, did not listen to the prophet Noah, and those who did not listen to him were punished. It is especially emphasized that there are family members in the Prophet Noah and the society he addresses, as described in Surah Hud, and the dialogues of Prophet Noah with his family are also included. When the events called Noah's Flood in religious texts are viewed from a sociological perspective, it shows that society was punished by being evaluated on a faith-based ground, and this punishment was determined with a sharp understanding and regulated by the concept of family.

In the Qur'an, the source of the religion of Islam, Hz. After Noah's son did not believe him, did not get on the ship his father built, and was drowned in the Flood of Noah, he prayed to God, "O Lord, my son was from my family, and your promise is certainly true and true. And you are the judge of the judges." Addressing Prophet Noah, who said, in the 46th verse of Hud Surah; O Noah, he is never from your family. Because what he did was a bad job. So don't ask me for something you don't know about. Giving the answer "I recommend you not to be one of the ignorant" shows that a different understanding has been brought about the concepts of "professional-family" and society. With this verse, the Qur'an has determined that people can only be family and society in the dimension of the axis of belief, and that only the biological connection is not sufficient for the understanding of family.

In this article, sociological analyzes of the verses of the Hud Surah, in which Prophet Noah and the Flood are explained, and which emphasize the concepts of family and society in the Hud period, will be analyzed.

Keywords