Roma İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Spor Organizasyonları Ve Yönetiminin Siyasal Ve Sosyal Hayata Etkileri

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 sayı 42
Number of pages: 1174-1182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Oyunlar, mücadele ve yoğun beden çalışmasıyla gerçekleşen, bireysel veya takım halinde yapılan, fiziksel, ruhsal ve düşünme yeteneğini geliştirmeye yönelik, kuralları ve düzeni olan faaliyetlerin bütünü spor olarak kabul edilmiştir. Spor, fiziksel ve psikolojik doyum sağlaması, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi oluşturması yönünden çok önemlidir. Spor, tarihsel süreçte çoğu zaman, yönetim organizasyonlarının, egemenliği sağlama ve devam ettirme konusunda başvurdukları yöntemlerden biri olmuştur. Roma, merkezden uzaktaki eyaletlerinde, özellikle Anadolu’da, otoriteyi sağlamak maksadıyla yerel yönetimleri desteklemiş, bu yönetimlerin bağlılığı sayesinde varlığını uzun süre devam ettirebilmiştir. Roma döneminde imparatorların iktidarlarını sürdürebilmek için halka geçim ve eğlence ihsan etmesi beklenmektedir. Roma’nın bu konuda başvurduğu yöntemlerin başında spor organizasyonları gelmektedir. Spor organizasyonlarının yapılması ve oyunların boyutu, yerel yönetimlere ekonomik canlılık ve refah getirmesinin yanı sıra merkeze siyasal ve sosyal bağlılığı da arttırmıştır. Spor organizasyonlarının halk ve yönetim üzerindeki etkilerinden en belirgini dini nitelik taşımasıdır. Roma merkezden uzak doğu eyaletlerinde, egemen güç olduğunu imparatorluk kültü ile hissettirmektedir. Bu araştırmada Roma döneminde Anadolu’da, imparatorluk kültü ve bu külte sahip olan kentlerin siyasal ayrıcalıkları, ekonomik faaliyetlerindeki hareketliliği incelenecek, Roma imparatorlarının bu kültü kullanmalarındaki avantajlarına dikkat çekilecek ve sporun halk ile yönetim arasında kurduğu bağ, spor organizasyonlarının yapıldığı tesislerin sosyal ve siyasal hayata etkileri ve sporcuların kazanımları, ödülleri, halk arasında prestijleri ve sportif faaliyetlerin, etnik çeşitliliklerin bir siyasal yönetimde, manevi birlikteliğinin gerçekleşmesindeki önemi ortaya çıkarılacaktır. Bunun için Anadolu’daki Roma dönemi antik kentlerinden çıkarılan sikkeler, heykeller, yazıtlar ve spor tesislerinin mimari özelliklerinin incelendiği telif eserlere başvurulacak, spor organizasyonlarının ve spor yönetiminin özellikleri belirtilecektir.

Keywords

Abstract

Games, which happens with challenge and intensive body work, made individually or in a team, aimed to improve skills of physical, mental and thinking, all activities has been accepted which has rules and layout as sport. Sport is quite important to physical and mental satisfaction, to create public solidarity and integration. Sport became one of the methods that management organizations apply mostly in historical process to provide sovereignty and keep the sovereignty. Roman Empire, in states which far away from the center, supported local governments to provide authority especially in Anatolia, with that goverments’ commitment they saved the existence for a long time. It is expected that emperiors, to provide livelihood and entertrainment to public during the Roman period for sustain their governments. At this point, first way that Roman Empire apply is sport organizations. To make sport organizations and game’s dimension created economical vitality and welfare of the local managements, also it increased the political and social commitment to the center. One of the most obvious effect of sport organizations on the public and management is that they have a religious feature. Roman Empire, in far east states they make people feel that they are soverign power with empire cult. At this research, in Anatolia during the Roman period, the imperial cult and the political privileges of the cities that have this cult, the mobility of their economic activities will be examined. Attention will be drawn to the cult of the Roman emperors in using the benefits of the sport and vineyard established between the public and the government, their impact on athletes and sport organizations and facilities of the achievements of the social and political life, awards and sporting activities prestige among the people, ethnic diversity in Political Management, the importance will be revealed in the realization of spiritual unity. For this purpose, coins, sculptures, inscriptions and architectural features of sports facilities extracted from the ancient cities of the Roman period in Anatolia will be examined and the characteristics of sports organizations and sports management will be specified.

Keywords