Umurbey Kıyı Kesimi Kıyı Alan Değişimlerinin İncelenmesi Üzerine Araştırmalar

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 40
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-01 00:26:06.0
Language : Türkçe
Konu : Peyzaj Mimarlığı
Number of pages: 874-882
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemiz kıyı alanları bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir. İnsanoğlu yerleşik hayata geçtiği günden bugüne kadar kıyı alanlarını hayati ve ekonomik işlevlerinden dolayı tercih etmektedir. Önemli ekosistem alanları olarak kabul edilen kıyı alanlarının yanlış kullanılması ekosistemin bozulmasına, bitki ve hayvan neslinin tükenmesine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına sebep olmaktadır. Günümüzde artan nüfus yoğunluğu kentleşmenin kıyısal alanlara kadar ilerlemesi ve kıyıların ekonomik nedenlerle kullanılması bu alanların korunmasını, sürdürülebilirliğini ve gelecek nesillere aktarılmasını engellemektedir. Bunun sonucunda kıyı alanlarındaki değişimin artması ve kıyı popülasyonun zarar görmesi ön plana çıkmaktadır. Bu planlama çalışmasında kıyısal alanlardaki koruma kullanma dengesinin oluşturulması nedeniyle kıyısal alanların yerinde gözlemlenmesi, incelenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi öne çıkan bir yöntem olmaktadır. Bu yöntem kapsamında yapılacak analizlerin gelecek çalışmalara öncülük etmesi planlanmaktadır. Bu çalışma Umurbey kıyı kesimindeki kıyı değişiminin sebeplerinin gözlem, inceleme, analiz ve değerlendirme aşamalarıyla birlikte aynı zamanda ihtiyaç duyulan koruma statüsü önerisinin getirilmesi gerekliliğinin irdelenmesine yardımcı olacaktır. Araştırma alanına ait veriler gerekli kurum ve kuruluşlardan, internet sitelerinden ve yerinde gözlemle elde edilmiştir. Elde edilen veriler ile alanın eksiklikleri ve bu eksikliklerin sebepleri irdelenmiştir. Sonuç olarak çalışma alanı olan Umurbey kıyı kesiminin birçok farklı etkenden dolayı değişime uğradığı gözlemlenmiş ve alana ait daha kesin sonuçlar elde edilmesi açısından detaylı çalışmalar yapılması gerekliliği ortaya konmuştur.

 

 

Keywords

Abstract

Turkey is a country  that is very rich in terms of coastal areas. Mankind has preferred coastal areas because of their vital and economical functions since the day that they settled down. Misuse of coastal areas, which are considered to be important ecosystem areas, causes ecosystem degradation, plant and animal extinction and a decrease in biological diversity. Today, the increasing population density, the progress of urbanization to coastal areas and the use of coasts for economic reasons; prevent the protection, sustainability and transfer of coastal areas to future generations. As a result, the increase in the change in coastal areas and the damage to the coastal population come to thefore. In this study, due to the creation of the protection-use balance in coastal areas, on-site observation, examination, analysis and evaluation of coastal areas is a prominent method. It is planned that the analyzes to be made within the scope of this method will lead to future studies. This study will help to examine there a sons for the coastal change in the Umurbey coastal area, along with the observation, examination, analysis and evaluation stages, as well as the necessity of bringing the needed protection status proposal. The data belonging to the research area were obtained from the necessary institutions and organizations, websites and on-site observation. With the data obtained, the deficiencies of the field and there a sons for these deficiencies were examined. As a result, it has been observed that the coastal part of Umurbey, which is the study area, has under gone changes due to many different factors and it has been revealed that detailed studies should be carried out to obtain more precise results for the area.

Keywords


 • 1. Akdeniz, H. B. (2021). “Kıyı Çizgisi Zamansal Değişiminin İncelenmesive Kıyı Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya.

 • 2. Atmaca, M., & Hatay, P. M. B. A. (2006). Korunan Alanlar ve Koruma Statüleri. Hatay’da On Sıcak Gün, 22.

 • 3. Beyazıt, I. (2014). “Kızılırmak Deltasının Zamansal Kıyı Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleriile Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, YıldızTeknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • 4. Çakaroz, D., Öztürk, B., &Özelkan, E. (2018). Umurbey deltası kıyı çizgisinin zamansal değişiminin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile belirlenmesi.

 • 5. Çavuş, C., & Erdal, C. K. (2020). Umurbey Çayı Havzası’nda (Çanakkale-Lapseki) Tarımı Etkileyen Faktörlerin Coğrafi Analizi. Journal of Awareness, 5(4), 571-600.

 • 6. Çelik, K. (2015). Kıyı alanlarının planlanmasında kıyı kenar çizgisinin önemi. Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, 2(1), 36-43.

 • 7. Doğan, İ. (2008). “Uzaktan Algılama Verileriile Kıyı Çizgisi Değişiminin Zamansal Olarak Belirlenmesi: Alaçatı Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • 8. Erdoğmuş, B. (2012). Bir Kıyı Yerleşmesinde Kimlik Dönüşümü: Tarihsel Süreç İçinde Karşıyaka’nın (İzmir) Kıyı Kullanımında Gözlenen Değişimler. Ege Coğrafya Dergisi, 21(2), 37-46.

 • 9. Erkal, T. (2015). Kıyı yönetimi açısından Türkiye'de yapılan kıyı jeomorfolojisi çalışmalarının değerlendirilmesi. Türk Coğrafya Dergisi, (65), 23-34.

 • 10. Garipağaoğlu, N., & Uzun, S. (2014). İzmit Körfezi kıyılarında kıyılarında kullanımı. Türk Coğrafya Dergisi , (63), 9-22.

 • 11. Görgülü, L.S. (2019). “LEED Sertifikalı Ofis Binalarının Enerji Performanslarının Kullanım Sonrası Süreçte Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • 12. Hepcan, A. K. Ş., Güler, G. G., Küçükerbaş, E. V., Kurucu, Y., Ölgen, M. K., Türkyılmaz, B., ... & Ertuğ, Ö. N. E. R. (2005). Kıyı Sulak Alan Sistemi Bağlamında Gediz Deltasının İşlevleri Ve Üzerindeki Baskılar Yönüyle Değerlendirilmesi. Ege Coğrafya Dergisi, 14(1-2), 1-16.

 • 13. Ilgar, R. (2021). Çanakkale İlinin Sulak Alanları, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 613-629.

 • 14. Irdemez, Y. D. Ş. (2017). Erzurum Ovası sulak alan sistemindeki zamansal alan değişimlerinin uzaktan algılama teknikleri ile belirlenmesi (Doctoral dissertation).

 • 15. Kaya, L. G., Aslan, F., & YILMAZ, B. (2011). Muğla-Dalyan turizminin özel çevre koruma bölgesi üzerine etkileri. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(3).

 • 16. Kesikoğlu, M. H. (2013). “Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı Kıyı Değişiminin Uydu Görüntü Analizleriyle İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

 • 17. Koca, N. (2004). Lapseki İlçesi’nde Köy Yerleşmeleri. Doğu Coğrafya Dergisi, 6(12), 143-167.

 • 18. Korkanç, S. Y. (2004). Sulak Alanlarin Havza Sistemi Içindeki Yeri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 6(6), 117-126.

 • 19. Kurt, S. (2015). Türkiye'de Kiyi Kullanimina Yönelik Yasa Ve Düzenlemelerin Tariihi Seyri. EasternGeographicalReview, 20(33).

 • 20. Olgun,A.(2012). “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemiyle Göksu Deltası Kıyı Çizgisi Değişiminin İzlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • 21. Özpolat, E., & Demir, T. (2014). Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleriyle kıyı çizgisi değişimi belirleme: Seyhan Deltası. Xvi., Akademik Bilişim, Mersin Üniversitesi, Mersin.

 • 22. Yilmaz, O., & Erdem, Ü. (2011). Gediz Deltası’nın uzaktan algılama teknikleri uygulanarak alan kullanım kararları üzerine araştırmalar. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 53-63.

 • 23. Yüksek, T., Cengız, T., & Yüksek, F. (2008). Doğal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açısından Değerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneği. Ekoloji Dergisi, 17(67).

 • 24. Zafer, B., & Duman, O. (1997). Toplu Konut Şeklinde Yayılan İkinci Konutların Kıyısal Alanlara Olan Baskılarının Kuşadası Örneğinde İncelenmesi. Sürdürülebilir Kıyı Turizmi ve Çevre Etkileşimleri, II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu.

                                                                                                    
 • Article Statistics