Türkiye’nin Covid-19 Dönemi Makroekonomik Görünümü

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 39
Number of pages: 758-765
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 salgının 2019 yılının sonunda başlayan ve ülkemizde mart ayının başlarında görülen küresel ve yerel olarak ülkemiz açısından sağlık alanındaki etkisi ile, makroekonomik eksende etkisi yapılan bu tez çalışmasında elde edilen bulgular ile analiz edilerek anlatılmıştır. Makroekonomik olarak salgının büyümeye, enflasyona, işsizliğe, kurlara, cari denge hesaplarına nasıl bir etki yarattığı, bu oranları ne derece de etkilediği incelenmiştir. Araştırma yapılırken 2020 yılının ilk çeyreği yani salgının ilk görüldüğü zaman ile görece salgının aşılama etkisinin azaldığı hayatın kademeli ve kontrollü olarak normale döndüğü dönem olarak 2021 yılının yaz ayına kadar olan süreç baz alınarak bu çalışma yapılmıştır. En çok üzerinde durulan unsurların başında ülkemizin bu süreçte sahip olduğu makroekonomik veriler olmuştur. TCMB 'nın Para Politikası Kurulu faiz kararları ve kura etkisi çalışma da yer almaktadır. Bu süreç içerisinde makroekonomik verilerin kuşkusuz kötüye gittiğini, ülkemizde derin bir yoksulluk ve ekonomik sıkıntı getirdiğini söylememiz mümkündür. Bu çalışmada TCMB, TUİK, BDDK, SPK gibiresmî kurumların ilan ettiği makroekonomik veriler ve raporlar kullanılarak, Covid-19 salgını sürecinin analizinde kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Covid-19 outbreak in our country and starting at the end of the month of March 2019 seen at the beginning of our country active in the field of health as well as with global and local macroeconomic effect on the axis withthe findings analysed in this thesis are discussed. In macroeconomic terms, it has been examined how the epidemic affects growth, inflation, unemployment, exchange rates, current account balances, and to what extent it affects these ratios.
During the research, this study was carried out based on the process from the first quarter of 2020, that is, the first time the epidemic was seen, to the summer of 2021, the period when the vaccination effect of the epidemic decreased, and life gradually and controllably returned to normal. One of the most focused elements has been the macroeconomic data that our country has in this process. The Monetary Policy Board of the CBRT is also involved in the study of interest rate decisions and the impact of the exchange rate. In this process, macroeconomic data have undoubtedly deteriorated, in our country it is possible that we can say that it brings deep poverty and economic hardship. In this study, it was used in the analysis of the Covid-19 epidemic process using macroeconomic data and reports announced by official institutions such as CBRT, TUIK, BRSA, CMB.

Keywords