Mülteci Öğrencilerin Okullardaki Sosyal Uyumları İle İlgili Problemleri Konusundaki Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 40
Number of pages: 836-841
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde özellikle büyük şehirlerdeki okullarımızda birçok mülteci öğrenci eğitimini sürdürmektedir. Farklı ülkelerden gelen bu çocukların eğitimlerini sürdürecekleri okullarda bir takım uyum problemleriyle yüz yüze kaldıkları gözlemlenmiştir. Bu bağlamda yapılan araştırma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında eğitimlerine devam eden mülteci öğrencilerin sosyal uyum problemleri ve çözümleriyle ilgili okullarda görev yapan öğretmen ve yönetici görüşlerini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler hazırlanarak toplanmıştır. Çalışma grubu Amasya il Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev yapan 10 öğretmen ve yöneticiden oluşmaktadır. Yapılan araştırma okullarda öğrenciler arasındaki uyumun okul atmosferine yansımaları olduğu gözlemlenmiştir. Mülteci öğrencilerin okuldaki yaşadıkları sorunların kaynakları ve bu sorunların çözümlerine ilişkin görüşler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mülteci öğrencilerin yeni adapte olacağı bir okul kültüründe yapılması gereken çalışmalar ve sureci incelenmiştir. Yapılan araştırma neticesinde mülteci öğrencilerin uyum sorununa neden oluşturulan dil problemleri, yaşantılarında kaynaklanan psikolojik travmalar, sağlıksal nedenler, kültürel farklılıklar, ailesel nedenler, yaşantılarındaki belirsizlik durumları gibi sebepler okullardaki uyum sorunlarını tetiklemektedir. Aynı zamanda başkalarına olan güven duygusunun tahrip olmasından dolayı iletişim kurmaktan uzak oldukları görülmüştür. Bu bağlamda mülteci öğrencilere yönelik alınacak bazı özel tedbirlerle okula daha uyumlu hale getirileceği anlaşılmıştır. Eğitimlerini sürdürecekleri okulların onlar için güvenli alanlar olduğunu hissettirilmelidir. Diğer öğrencilerle sosyal ilişkilerini geliştirecek projeler oluşturulması uyum süreçlerini hızlandıracaktır. Tüm eğitim paydaşları gerekli hassasiyeti göstermelidir.

Keywords

Abstract

Today, many refugee students continue their education in our schools, especially in big cities. It has been observed that these children from different countries face some adaptation problems in the schools where they will continue their education. In this context, the research aims to present the views of teachers and administrators working in schools about the social cohesion problems and solutions of refugee students who continue their education in public schools affiliated to the Ministry of National Education. Qualitative research method was used in the study. Data were collected and prepared using semi-structured interview technique. The study group consists of 10 teachers and administrators working in primary schools affiliated to Amasya Provincial Directorate of National Education. In the research, it has been observed that the harmony between students in schools has reflections on the school atmosphere. It has been tried to reveal the sources of the problems that refugee students experience at school and the opinions about the solutions of these problems. The studies and processes that need to be done in a school culture that refugee students will adapt to are examined. As a result of the research, reasons such as language problems caused by refugee students' adaptation problems, psychological traumas arising in their lives, health reasons, cultural differences, familial reasons, and uncertainty in their lives trigger adaptation problems in schools. At the same time, it was observed that they were far from communicating due to the destruction of their sense of trust in others. In this context, it has been understood that with some special measures to be taken for refugee students, it will be more compatible with the school. They should be made to feel that the schools where they will continue their education are safe spaces for them. Creating projects that will improve social relations with other students will accelerate the adaptation processes. All education stakeholders should show the necessary sensitivity.

Keywords