Matematik Ve Fen Öğretmen Eğitiminde Kullanıma Yönelik Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Geliştirme Çalışması

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 36
Number of pages: 472-483
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı matematik ve fen öğretmen eğitiminde kullanılabilecek, asgari lisans düzeyinde matematiksel modelleme etkinlikleri geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Lesh ve arkadaşlarının (2000) belirlediği matematiksel modelleme prensipleri doğrultusunda 6 video tabanlı matematiksel modelleme etkinliği geliştirilmiştir. Çalışmaya alanında uzman 4 akademisyen ve Doğu Anadolu bölgesindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümünde öğrenim gören 12 fen bilgisi öğretmenliği öğrencisi katılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Geliştirilen etkinlikler, doküman analizine ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Etkinlikleri matematiksel modelleme prensiplerine uygunluk açısından değerlendirebilmek için Erbaş vd. (2013)’ nin geliştirdikleri modelleme problemi değerlendirme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, oluşturulan 6 etkinliğin tamamının modelleme prensiplerin 5’ine tamamen, 1 tanesine ise kısmen uyduğu tespit edilmiştir. Etkili Örnek Modeli Prensibi (Prototip), modellerin akılda kalıcı olup olmadığı araştırılmadığından, çalışmada kısmen değerlendirilmiştir. Farklı disiplinlerde matematiksel modelleme çalışmalarına hız kazandırmak için özgün ve çeşitli matematiksel modelleme etkinlikleri tasarım çalışmaları yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop mathematical modeling activities at minimum undergraduate level that can be used in mathematics and science teacher education. For this purpose, 6 video-based mathematical modeling activities were developed in line with the mathematical modeling principles determined by Lesh et al. (2000). Four academicians who are experts in their fields and 12 science teaching students studying in the mathematics and science education department of the education faculty of a state university in the Eastern Anatolia region participated in the study. As a research method, design-based research approach, one of the qualitative research methods, was used. The developed activities were subjected to document analysis and descriptive analysis. In order to evaluate the activities in terms of compliance with mathematical modeling principles, Erbaş et al. (2013)'s modeling problem evaluation form was used. As a result of the findings, it was determined that all of the 6 activities created fully comply with 5 of the modeling principles and partially comply with 1 of them. As a result of the findings, it was determined that all of the 6 activities fully comply with 5 of the modeling principles and partially comply with 1 of them. Principle of Effective Example Model (Prototype) was partially evaluated in the study since it is was not investigated whether the models were memorable or not. In order to accelerate mathematical modeling studies in different disciplines, it is recommended to conduct original and various mathematical modeling activities design studies.

Keywords