Amazon Kadınlarının Giyimlerinin Günümüz Maskulen Feminen Giyim Stilleri Bağlamında İncelenmesi

Author:

Number of pages: 447-462
Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 36

Abstract

Tarih boyunca toplumsal olaylar insanoğlunun giyim tarzlarını etkilemiştir. İnsanlar bazı zamanlarda farkında olarak ya da olmayarak olaylara tepkilerini giyim tarzlarında yaptıkları tercihlerle göstermiş, bazı zamanlarda ise dönem içerisinde gerçekleşen olayların yaratmış olduğu koşullar moda üzerinde etkili olmuştur. Çoğu toplumda bireyler ise kendini giyim-kuşamla ifade etmenin bir yolunu bulmuşlardır. Amazon kadınlarının günümüz maskulen-feminen giyim stilleri bağlamında incelenmesi konulu çalışmada; yoğun olarak hissedilen ve moda trendlerinde fark edilir etkiye sahip yaşayış biçimleri ele alınarak renk, aksesuar ve kullanılan malzeme açısından tematik olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümde giriş, amaç, önem, yönteme yer verilmektedir. Araştırmanın kavramsal çerçevesinde günümüz moda, trend kavramları, amazon kadın kıyafetleri hakkında bilgi vermektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yönteminin kullanıldığı bu araştırma kapsamında elde edilen veriler, yaşandığı toplumun yanı sıra dönemlerinin modaları olmak üzere incelenerek içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularının ve yorumlarının yer aldığı bölümde ise dönem modasının trend, renk, aksesuar ve kullanılan malzeme açısından yansımaları yorumlanmış, görsellere yer verilmiştir. Günümüz maskulen-feminen giyim stilleri ile Amazon kıyafetleri arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Throughout history,social events have affected the way people dress. Sometimes people reacted to the events consciously or unconsiously with the choices they made in their clothing styles and at other times, the economic conditions created by the events that took place during the period had an impact on fashion. In most socienes, thought expressed itself through clothing. In the study on the Reflection of Amazon Clothing on Today’s Women’s Fashion; Social events, which are felt intensely and have a noticeable effect on fashion trends are discussed and tried to be explained thematically in terms of color, accessories and materials used. In the first part of the study the introduction, purpose, iportance, method are given, in the conceptual framework of the research, it gives information about today’s fashion, trend concepts, amazon women’s clothing, The data obtained within the scope of this research in which the document review method, which is one of the qualitative research methods, was used, was analyzed as well as the society in which it was lived as well as the fashions of the period and a content analysis was made. In the section where the findings and interpretations of the research are included the ferlections of the period’s fashion in terms of trends, colors, accessories and materials used are interpreted and visuals and drawings are relationship between today’s fashion and Amazonian clothes.

 

Keywords