Okul Öncesi Dönemde Akran Şiddetini Önleme Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi

Author:

Number of pages: 393-401
Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 36

Abstract

Bu araştırma, okul öncesi dönem çocuklarının akranlarına yönelik şiddet davranışlarını önlemek amacıyla “Akran Şiddetini Önleme Eğitim Programı (AŞÖEP)’ nı geliştirmek ve geliştirilen programın etkililiği incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında önce nitel araştırma yöntemi, ardından nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve çalışma, karma araştırma desenlerinden keşfedici sıralı araştırma olarak planlanmıştır. Araştırma kapsamında 8 okul öncesi öğretmeni ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma verileri Özyürek ve Kurnaz (2019) tarafından geliştirilen “Zorba ve Kurban Çocukları Değerlendirme Formu” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmen Görüşme Formu” aracılığıyla toplanmıştır.  Araştırmanın çalışma grubu olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında anasınıfına devam eden 25 çocuktan oluşan bir sınıf deney diğeri ise kontrol grubu olarak seçilmiştir. Ayrıca araştırmanın çalışma grubunda odak grup görüşmesi yapılan sekiz okul öncesi öğretmeni de yer almaktadır. Deney grubuna haftada iki gün (salı-perşembe) süre ile 12 hafta toplam 24 oturumdan oluşan Akran Şiddetini Önleme Eğitim Programı (AŞÖEP) uygulanmıştır. Program uygulamasının ardından deney ve kontrol gruplarına son test uygulaması yapılmıştır. Son test uygulamasından 3 hafta sonra deney grubuna kalıcılık testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda AŞÖEP’nın etkili ve kalıcı bir program olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was conducted to develop the "Education Program for Preventing Peer Violence (EPPPV)" and to examine the effectiveness of the developed program. The study was carried out through the hybrid research method, in which the qualitative and quantitative research methods are used together. The qualitative research method was conducted initially and the quantitative research method was conducted afterwards for the study, then the study was planned as an exploratory sequential research method, one of the hybrid research methods. A focus group interview was conducted on 8 preschool teachers for the study. Study data were collected through "Bully and Victim Children Evaluation Form”, developed by Özyürek and Kurnaz (2019) and the "Teacher Interview Form" developed by the researcher.  A classroom consisting of 25 students studying in nursery schools during the 2018-2019 academic years was identified as the experimental and the control group. There were also eight preschool teachers in the study group who took part in the focus group interview. The Education Program for Preventing Peer Violence (EPPPV) was conducted on the experimental group two days a week (Tuesday-Thursday) for 12 weeks and for 24 sessions. A post-test was conducted on the experiment and control groups after the program was completed. A permanence test was conducted on the experiment group 3 weeks after the post-test. At the end of the study, it was observed that the EPPPV is an effective and permanent program.

Keywords