Ortaokul Öğrencilerin Yaşam Temelli Öğrenme İçin Oluşturdukları Metaforların İncelenmesi

Author:

Number of pages: 402-410
Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 36

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin yaşam temelli öğrenme kavramıyla ilgili sahip oldukları algıları ve bu algılara kazandırdığı anlamı metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Çalışmaya, Erzincan şehir merkezinde bulunan bir ortaokulun 6. sınıflarında öğrenim gören 62 öğrenci katılmıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden olgubilimi (fenomenoloji) desenine göre yürütülmüştür. Öğrencilerin “Sahip olduğu özellikler ile günlük yaşam üzerindeki etkilerini dikkate alarak fen eğitimini bir nesne, bir şekil, bir hayvan, bir masal kahramanı, bir tarihsel kimlik ya da bir canlı vb. bir özelliğe benzetmeniz istense neye benzetirdiniz? Niçin?”, “Fen bilgisi yaşamın kendisidir. Çünkü………” ve “Hayatımızdaki Fen …………………… gibidir. Çünkü …………………” cümlelerini tamamlaması ile araştırmanın verileri elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilere Fen bilgisi dersinde öğrendiğin bilgileri okul dışındaki hayatında nerelerde kullandıkları, ders kitaplarında günlük hayatla ilişkilendikleri bir konu olup olmadığı soruları da sorulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin yaşam temelli öğrenme kavramına yönelik toplam 36 metafor ortaya koyduğu belirlenmiştir. Bu metaforlara göre öğrencilerin “yaşam temelli öğrenme” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları kategoriler altında gruplandırılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin yaşam temelli öğrenme kavramına yönelik belirli bir bilgiye sahibi oldukları gözlenmiş, metaforların eğitim alanında kullanılması gereken araçlar olduğu bu çalışma ile bir kez daha ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal the perceptions of middle school students related to concept of the context based learning by using metaphors. This study was performed with 62 6th grade students at a middle school in Erzincan city center.  Phenomenological design was used in this study. Students were asked to complete sentences like “Science is life itself. Because………” and “Science in our life is like ………………….Because …………………” in order to reveal their comprehension about context based learning.  In addition, the students were asked where they used the information they learned in the science lesson in their life outside of school, and whether there was a subject in the textbooks that they related to daily life. Data were analyzed by content analysis technique. According to the results, students created 36 metaphors related to context based learning. According to these metaphors, students' perceptions of the concept of “context based learning” were grouped under categories. As a result, it has been observed that students have a certain knowledge about the concept of context based learning, and this study has once again demonstrated that metaphors are tools that should be used in the field of education.

Keywords