Mülteci Öğrencilerin Diğer Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 35
Number of pages: 310-320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, mülteci öğrencilerin yaşamış oldukları sorunların diğer öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkilerini belirlemek için sınıf öğretmenlerinin görüşlerini derinlemesine incelemektir. Araştırma örneklemini farklı okullardan seçilmiş olan 8 tane sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomonolojik (olgu bilim) araştırma olarak belirlenmiştir. Veriler betimsel ve içerik analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmenleri mülteci öğrenciler ile ilgili yaşadıkları sorunları iletişim problemi, uyum problemi, gruplaşmalar, hırçın davranışlar, sınıf düzenini bozma, dersin hızını yavaşlatma ve sınıf yönetimini zorlaştırma şeklinde ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrenciler ile yaşadıkları bu sorunların okul düzenini, sınıf yönetimini ve okulun akademik başarısını anlamlı şekilde etkili olduğu görüşünün ağırlık kazandığı tespit edilmiştir. Bulgular doğrultusunda araştırmacı mülteci öğrencilere oryantasyon uygulanması, Türkçe dili eğitimi verilmesi, uyum sınıflarının açılması, sınıflara öğrencilerin akademik başarı seviyelerine göre dağıtılması gibi birtakım önerilerde bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research was to deeply analyze the views of primary school teachers about the effects of refugee students and the problems they face on the academic success of other students. The reserch sample for this consists of 8 primary school teachers. This research was conducted using semistructured interview form in scope of qualitative research. The research was completed by using the phenomenology design, a type of qualitative research design. The findings were analyzed using descriptive and content analysis techniques. Primary school teachers that participated in the research expressed the problems they face in regards to refugee students as communication problems, problems of adaptation, grouping, aggressive behaviors, distrupting the order of class, slowing down the pace of lectures and aggravating the classroom management for teacher. It was found out that these problems the teachers face impacts the classroom management and academic success in school in a meaningful way. In accordance with the findings, some suggestions as opening orientation training courses, giving mandatory Turkish language lessons, opening adaptation classes or distributing the students over the classes according to their academic successes were given.

Keywords