UYUM SINIFLARINDA KULLANILAN DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME SIKLIKLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 33
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-08 22:52:46.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 16-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemize savaş sebebiyle göç eden Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim politikalarımız her geçen gün farklı gelişim göstermektedir. Bu gelişmelerden en yenisi Türkçe hazırlık sınıfı niteliğinde olan uyum sınıflarıdır. Bu sınıflarda A1, A2 seviyesinde Türkçe öğretilmektedir.  Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacı uyum sınıflarında kullanılan ders kitaplarındaki kelime sıklığını incelemektir. Çalışmanın evrenini temel seviyede yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitapları oluştururken evrenden amaçlı olarak seçilen Hayat Boyu Türkçe 1, Hayat Boyu Türkçe 2 ve Hayat Boyu Türkçe 3 öğrenci kitapları çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Belgesel tarama yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde Cibakaya 2.3 programı kullanılmıştır. Öncelikle bu kitaplarda kullanılan toplam kelime sayıları ve faklı kelime sayıları ortaya konulmuştur. Daha sonra en sık kullanılan kelimeler liste halinde verilmiştir. İncelenen kitaplardaki kelime sıklıkları ile alanda yapılan diğer çalışmalarla ortaya konulan kelime sıklıkları karşılaştırılmış benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Our education policies for Syrian students who migrated to our country due to war develop differently every day. The most recent of these developments is the adaptation classes, which is a Turkish preparatory class. From this point of view, the aim of the study is to examine the frequency of words in the textbooks used in adaptation classes. While the universe of the study is constituted by the textbooks used in teaching Turkish as a foreign language at the basic level, Hayat Boyu Türkçe 1, Hayat Boyu Türkçe 2 and Hayat Boyu Türkçe 3 student books selected from the universe purposefully constitute the study sample. Data were obtained by using document analysis, one of the documentary scanning methods. The Cibakaya 2.3 program was used to analyze the data. First of all, the total number of words used in these books and the number of different words are presented. Then the most frequently used words are listed. The word frequencies in the books examined and the word frequencies revealed by other studies in the field were compared and similar and different aspects were revealed.

Keywords