LİSANS MEZUNLARININ FUTBOL ALGI VE TARAFTARLIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 32
Language : null
Konu :
Number of pages: 2018-2025
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma Elazığ ilinde lisans mezunlarının futbol algı ve taraftarlık düzeylerinin araştırılması amacını taşımaktadır. Çalışmanın evrenini lisans mezunu bireyler oluştururken, örneklemi ise Elazığ ile sınırlı olmak koşuluyla rastgele seçilen 217 lisans mezunu birey oluşturmuştur. Çalışmaya katılan lisans mezunlarının futbol algı ve taraftarlık düzeylerinin araştırılmasını amacıyla kişisel bilgi formu ve “Futbol Fanatiklik Düzeyi Ölçeği” kullanılmış olup, istatistiki program sayesinde oluşturulan frekans, yüzde, ikili gruplar için t testi, çoklu gruplar için tek yönlü varyans analizi (Anova), ayrıca gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde ise TUKEY testinden yararlanılmıştır. Lisans mezunu bireylerin yarısından fazlası (% 67,7) kadın, büyük çoğunluğu (% 78,3) lisanslı sporcu değildir. Spor programları izleme oranının (% 24,4) diğer programları izlemeye oranla daha düşük olduğu gözlenmiştir. Katılımcılar F.B. (%34,1), G.S. (%27,6), B.J.K. (% 21,2) ve Diğer (%17,1) Spor Kulüplerinin takım taraftarı olduklarını belirtmişlerdir. Taraftarlık düzeyleri irdelendiğinde katılımcıların yarıya yakını da (% 45,2) “takım taraftarı” , (%29,5) “Fanatik”, (% 25,3) “Futbol Sever” düzeyinde kendilerini takımla ilişkilendirmişlerdir. Futbol Fanatiklik Ölçeğinden alınan toplam ortalama değerler dikkate alındığında; cinsiyet, lisanlı spora katılım, TV programı izleme ve taraftarı oldukları takımlar açısından yapılan istatistiki değerlendirmeye göre değişkenler arasında anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. Anlamlı ilişki bulunan gruplar arasında yapılan ayrıştırmada farklı toplam ortalama puan alınmasına rağmen Futbol Fanatiklik Ölçeğinden alınan değerlere göre tüm grup ortalamalarının “Futbol Sever” aralığında olduğu belirlenmiştir. Lisans mezunu bireyler kendilerini, “Takım Taraftarı” olarak tanımlasalar da, Futbol Fanatiklik ölçeğinden x̄ =37,64 ortalama değer ile “Futbol Sever” lik skalası içerisinde yer almışlardır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to investigate the football perception and supporter levels of undergraduate graduates in the province of Elazig. While the population of the study consisted of undergraduate graduates, the sample consisted of 217 bachelor's degree randomly selected on the condition that it was limited to Elazig. Personal information form and "Football Fanaticism Level Scale" were used in order to investigate the football perception and supporter levels of undergraduate graduates who participated in the study. Frequency, percentage, t-test for binary groups, one-way analysis of variance (Anova) for multiple groups, also Tukey test was used to determine the differences between groups. More than half (67.7%) of the individuals with a bachelor's degree are women, the vast majority (78.3%) are not licensed athletes. It has been observed that the rate of watching sports programs (24.4%) is lower than watching other programs. Participants F.B. (34.1%), G.S. (27.6%), B.J.K. (21.2%) and Other (17.1%) Sports Clubs stated that they are team supporters. When the level of support is examined, nearly half of the participants (45.2%) associated themselves with the team at the level of "team supporter", (29.5%) "Fanatic", (25.3%) "Football lover". Considering the total average values taken from the Football Fanaticism Scale; According to the statistical evaluation made in terms of gender, participation in licensed sports, watching TV programs and the teams they support, it was observed that there was a significant relationship between the variables. Although different total average scores were obtained in the separation between the groups with a significant relationship, it was determined that all group averages were in the "Football Lover" range according to the values obtained from the Football Fanaticism Scale. Even though the individuals with a bachelor's define themselves as “Team Supporters”, they were included in the “Football Lover” scale with an average value of x̄ =37.64 from the Football Fanaticism scale.

Keywords


 • Alsarraf A.S.N. (2020). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fanatiklik Düzeyinin Araştırılması: Gazi

 • Alsarraf A.S.N. (2020). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fanatiklik Düzeyinin Araştırılması: GaziÜniversitesi Örneği; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

 • Arslanoğlu, K. (2005). Futbolun Psikiyatrisi, İthaki Yayınları, İstanbul.Apaydın A. (2000). Futbola Giriş. Bursa: Akmat Akınoğlu Matbaacılık.

 • Appelbaum L. G; Cain M. S., Darling E. F., Stanton S. J., Nguyen M. T. & Mitroff S. R, (2012). What is the identity of a sports spectator? 52 (3): 422-427.

 • Balcı, V. & Gök, Y. & Akoğlu, H. E. (2018). Türkiye’nin ulusal gençlik ve spor politikalarının, sürdürülebilirliğin sosyal boyutuyla incelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 9-22.

 • Baş, M. (2008). Futbolda taraftar ve takım özdeleşmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Bayram A. (2011). Futbol Seyircilerinin Taraftarlık ve Şiddet İfadelerine Yaklaşımlarının İncelenmesi; Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Çağlayan, H.S. & Fişekçioğlu, İ.B. (2004). Futbol Seyircisini Şiddete Yönelten Faktörler. SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisic:12,ss:127-142 http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos _mak/makaleler/DERG%C4%B012 F.pdf (10.01.2014 tarihinde erişildi).

 • Demirel M. & Ark. (2007). Farklı Üniversitelerdeki Spor Taraftarlarının Takımları İle Özdeşleşme Düzeyleri Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt1, Sayı2.

 • Dikici S. (2008). Master's Thesis, Kocaeli University, Institute of Social Sciences, Turkey.

 • Eker G. Ö. (2010). Irressistable Charming of the Football, Portrait of Fascinated Supporter, Fanaticism and Besıktas. Milli Folklor Dergisi, 22 (85):

 • Erdoğan, İ. (2008). Futbol ve futbolu inceleme üzerine. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 26: 1-58

 • Fanatic.(t.y.). (2018). Oxford online dictionaries, Erişim Adresi: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fanatic.

 • Fanatizm. (t.y.). (2018). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde.ErişimAdresi:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b4dbff418 d015.62595902.

 • Gençay, S. & Karaküçük, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Spor Taraftarlığıyla İlgili Bir Araştırma.Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt: XI, S:4, Ankara, s.11-22.

 • Güllü M & Güçlü̈ M. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin taraftarı oldukları spor takımları ile özdeşleşmelerinin incelenmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Özet Kitabı; s: 686-689.

 • Günay N. & Tiryaki Ş. (2003). Spor taraftarı özdeşleşme ölçeğinin (stöö) geçerlik ve güvenirlik çalışması Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Spor! Sciences, 14 (1), 14-26.

 • Hunt K.A.; Bristol T. & Bashow R. E. (1999). A Conceptual Approach to Classifying Sports Fan, Journal of Services Marketing, Cilt: 13 (6), ss: 439–452.

 • Karahüseyinoğlu M. F. & Ark. (2015). Lisansüstü Öğrencilerin Futbol Takip Düzeyleri; Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi: Sayı: 15, , s. 370-377

 • Karahüseyinoğlu M. F. & Ark. (2016). Tutuklu Ve Hükümlülerin Futbol Takip Düzeyleri; Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Cilt:7 S: 2

 • Karaman H. (2018). İslâm Tarihinde Mezheb Kavgaları. Erişim Adresi: http://www.hayrettinkaraman.net/ kitap/meseleler/0633.htm.

 • Kazan, B. (2009). Türkiye’de Futbol Fanatizm ve Şiddet, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 103 sayfa, İstanbul.

 • Kılcıgil E. (1985). Sosyal Çevre-Spor İlişkileri, Bağıran Yayınevi, Ankara.

 • Kılıç A. (2020). Futbol Taraftarlarının Takımlarıyla Özdeşleşme Düzeyleri İle Takımlarına Yönelik MerakDüzeyleri Arasındaki İlişki; Samsunspor Taraftarları Öreneği; Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Ordu

 • Kurak K. (2020). Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi, Germenica Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt:1, Sayı:1,

 • Mirzeoglu, D., Aktağ, I., & Boşnak, M. (2007). Beden eğitimi öğretmeni, öğretmen adayı ve beden eğitimive spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının mesleki yeterlik duygusunun karşılaştırılması'' Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 109-125.

 • Morkoç, D. K. (2017). Topluma hizmet uygulamaları boyutunda üniversite web Sitelerinin incelenmesi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2), 256-266.

 • Öğüt E.G. (2010). Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portresi, Fanatizm Ve Beşiktaş. Milli Folklar, c:22, s:85, ss:173-182.

 • Şentürk Ü. (2007). Popüler Bir Kültür Örneği Olarak Futbol, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi; 31(1): 25-41.

 • Tanyeri L. (2019). Futbol Taraftarı Fanatikliği: Üniversite Öğrencileri Örneği Spor Eğitim Dergisi http://dergipark.gov.tr/seder Cilt 3, Sayı 2, 89-97

 • Ünsal A. (2005). Anger of Tribune Community, Iletisim Publication, Turkey.

 • Üstünel R. & Alkurt Z. (2015). Futbolda Şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için 6222 sayılı yasanın getirdiğiyeni bir uygulama: elektronik bilet ve yaşanan sorunlar. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 25(2): 141-175.

 • Wann, D.L. & Branscombe, N.R. (1995). Influence of Identification With a Sports Team on Objective Knowledge and Sujective Beliefs. International Journal of Sport Psychology, s:26, ss:551-567.

 • Yıldız H. & Açak M. (2018). Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, ss. 738-748

                                                                                                    
 • Article Statistics