LİSANS MEZUNLARININ FUTBOL ALGI VE TARAFTARLIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 32
Number of pages: 2018-2025
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma Elazığ ilinde lisans mezunlarının futbol algı ve taraftarlık düzeylerinin araştırılması amacını taşımaktadır. Çalışmanın evrenini lisans mezunu bireyler oluştururken, örneklemi ise Elazığ ile sınırlı olmak koşuluyla rastgele seçilen 217 lisans mezunu birey oluşturmuştur. Çalışmaya katılan lisans mezunlarının futbol algı ve taraftarlık düzeylerinin araştırılmasını amacıyla kişisel bilgi formu ve “Futbol Fanatiklik Düzeyi Ölçeği” kullanılmış olup, istatistiki program sayesinde oluşturulan frekans, yüzde, ikili gruplar için t testi, çoklu gruplar için tek yönlü varyans analizi (Anova), ayrıca gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde ise TUKEY testinden yararlanılmıştır. Lisans mezunu bireylerin yarısından fazlası (% 67,7) kadın, büyük çoğunluğu (% 78,3) lisanslı sporcu değildir. Spor programları izleme oranının (% 24,4) diğer programları izlemeye oranla daha düşük olduğu gözlenmiştir. Katılımcılar F.B. (%34,1), G.S. (%27,6), B.J.K. (% 21,2) ve Diğer (%17,1) Spor Kulüplerinin takım taraftarı olduklarını belirtmişlerdir. Taraftarlık düzeyleri irdelendiğinde katılımcıların yarıya yakını da (% 45,2) “takım taraftarı” , (%29,5) “Fanatik”, (% 25,3) “Futbol Sever” düzeyinde kendilerini takımla ilişkilendirmişlerdir. Futbol Fanatiklik Ölçeğinden alınan toplam ortalama değerler dikkate alındığında; cinsiyet, lisanlı spora katılım, TV programı izleme ve taraftarı oldukları takımlar açısından yapılan istatistiki değerlendirmeye göre değişkenler arasında anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. Anlamlı ilişki bulunan gruplar arasında yapılan ayrıştırmada farklı toplam ortalama puan alınmasına rağmen Futbol Fanatiklik Ölçeğinden alınan değerlere göre tüm grup ortalamalarının “Futbol Sever” aralığında olduğu belirlenmiştir. Lisans mezunu bireyler kendilerini, “Takım Taraftarı” olarak tanımlasalar da, Futbol Fanatiklik ölçeğinden x̄ =37,64 ortalama değer ile “Futbol Sever” lik skalası içerisinde yer almışlardır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to investigate the football perception and supporter levels of undergraduate graduates in the province of Elazig. While the population of the study consisted of undergraduate graduates, the sample consisted of 217 bachelor's degree randomly selected on the condition that it was limited to Elazig. Personal information form and "Football Fanaticism Level Scale" were used in order to investigate the football perception and supporter levels of undergraduate graduates who participated in the study. Frequency, percentage, t-test for binary groups, one-way analysis of variance (Anova) for multiple groups, also Tukey test was used to determine the differences between groups. More than half (67.7%) of the individuals with a bachelor's degree are women, the vast majority (78.3%) are not licensed athletes. It has been observed that the rate of watching sports programs (24.4%) is lower than watching other programs. Participants F.B. (34.1%), G.S. (27.6%), B.J.K. (21.2%) and Other (17.1%) Sports Clubs stated that they are team supporters. When the level of support is examined, nearly half of the participants (45.2%) associated themselves with the team at the level of "team supporter", (29.5%) "Fanatic", (25.3%) "Football lover". Considering the total average values taken from the Football Fanaticism Scale; According to the statistical evaluation made in terms of gender, participation in licensed sports, watching TV programs and the teams they support, it was observed that there was a significant relationship between the variables. Although different total average scores were obtained in the separation between the groups with a significant relationship, it was determined that all group averages were in the "Football Lover" range according to the values obtained from the Football Fanaticism Scale. Even though the individuals with a bachelor's define themselves as “Team Supporters”, they were included in the “Football Lover” scale with an average value of x̄ =37.64 from the Football Fanaticism scale.

Keywords