ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN KADINLARIN MARKA TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 27
Number of pages: 1172-1176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, özel sektörde çalışan kadınların marka tutum düzeylerinin sosyo demografik özelliklere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu özel sektörde çalışan ve seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 392 kadın katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların marka tutum düzeylerini belirlemek için kişisel bilgi formunun yanında Burton ve ark. (1998) tarafından geliştirilmiş, Akın ve Özen (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış, geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış “Marka Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde normal dağılım olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testleri yapılmış ve normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda parametrik olmayan Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak özel sektörde çalışan sosyo demografik özelliklere göre marka tutum düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the brand attitude levels of women working in the private sector according to their socio-demographic characteristics. The sample group of the research consists of 392 female participants working in the private sector and selected by random sampling method. In addition to the personal information form to determine the brand attitude levels of the participants, Burton et al. (1998), adapted to Turkish by Akın and Özen (2018), validity and reliability of the “Brand Attitude Scale” was used. In order to determine whether there is a normal distribution in the analysis of the data, Kolmogorov-Smirnov tests were performed and it was determined that it did not show normal distribution. In this context, Mann Whitney-U and Kruskal Wallis-H tests, which are nonparametric tests, were used. As a result, it has been concluded that there is no significant difference between the levels of brand attitude according to the socio-demographic characteristics working in the private sector.

Keywords