ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN KADINLARIN MARKA TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 27
Language : null
Konu :
Number of pages: 1172-1176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, özel sektörde çalışan kadınların marka tutum düzeylerinin sosyo demografik özelliklere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu özel sektörde çalışan ve seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 392 kadın katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların marka tutum düzeylerini belirlemek için kişisel bilgi formunun yanında Burton ve ark. (1998) tarafından geliştirilmiş, Akın ve Özen (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış, geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış “Marka Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde normal dağılım olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testleri yapılmış ve normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda parametrik olmayan Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak özel sektörde çalışan sosyo demografik özelliklere göre marka tutum düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the brand attitude levels of women working in the private sector according to their socio-demographic characteristics. The sample group of the research consists of 392 female participants working in the private sector and selected by random sampling method. In addition to the personal information form to determine the brand attitude levels of the participants, Burton et al. (1998), adapted to Turkish by Akın and Özen (2018), validity and reliability of the “Brand Attitude Scale” was used. In order to determine whether there is a normal distribution in the analysis of the data, Kolmogorov-Smirnov tests were performed and it was determined that it did not show normal distribution. In this context, Mann Whitney-U and Kruskal Wallis-H tests, which are nonparametric tests, were used. As a result, it has been concluded that there is no significant difference between the levels of brand attitude according to the socio-demographic characteristics working in the private sector.

Keywords


 • Airasian, P and L. R. Gay. (2000). Educational Research: Competencies for Analysis and Application Sixth

 • Airasian, P and L. R. Gay. (2000). Educational Research: Competencies for Analysis and Application Sixth Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc.

 • Avcı, İ. ve Yıldız, E. (2019). Fenomenlerin Güvenilirlik, Çekicilik ve Uzmanlık Özelliklerinin MarkaTutumu, Satın Alma Niyeti ve Elektronik Kulaktan Kulağa Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 85-107.

 • Burton, S., Lichtenstein, D. R., Netemeyer, R. G., & Garretson, J. A. (1998). A scale for measuring attitudetoward private label products and an examination of its psychological and behavioral correlates. Journal of the Academy of Marketing Science, 26(4), 293-306.

 • Çakır, V. (2016). Reklamların Beğenilmesinin Tüketicilerin Marka Tutumlarına Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 663-687.

 • Çavuşoğlu, S.B. (2011). Marka Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss. 3.

 • Çopuroğlu, F., Pekmezci, T. ve Aytekin, M. (2020). Sosyal Karşılaştırmanın Marka Tutumuna Etkisinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 63, 1-16.

 • Duran, B., Güler, C. ve Tükenmez, A. (2021). Elit Sporcuların Sosyal Medya Aracılığıyla Kendini Pazarlama Stratejileri, International Journal of Scientific and Technological Research, 7(1), 17-29.

 • Erim, S. (2019). Dijital Medyada Yorumların Marka Kredibilitesi, Marka Tutumu ve Satın Alma NiyetineEtkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Ertekin, A.B. (2021). The Relationship Between Innovation Skill and Entrepreneurship on Bachelor Students of Sports Education, Journal of Educational Issues, 7(1), 324-336.

 • Fettahoğlu, H. S. (2008). Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarında Özel Markaların Tüketici Tutumları Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayınları.

 • Kotler, P. (2000). Pazarlama Yönetimi, ( çev. Nejat Muallimoğlu), Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000, s.404Lisa Wood, (2000). “Brands and Equity: Definition and Management” Management Decision, 38(9), 662- 669.

 • Marka nedir?, https://sozluk.gov.tr (Erişim tarihi: 03.06.2021)

 • Onatca, M. (2019). Spor Ürünleri Tüketicisinin Sosyal Sorumluluk Çalışması Gerçekleştiren MarkalaraYönelik Tutumları: Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Ray Michael L. ve Batra Rajaev (1983) “Emotion and Persuasion in Advertising: What We Do and Don’t Know About Effect”, içinde, Ed: Richard Bagozzi ve Alice Tybout, Research), 147-175

 • Tükenmez, A., Güler, C., Çavuşoğlu, S.B. & Avcı, S. (2020). “Spor Sponsorluğunun Tüketici TutumunaEtkisi: Futbol Taraftarı Üzerine Bir Uygulama” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587- 1587) Vol:6, Issue: 68; pp:3763-3770

 • Ünlükaya, A. ve Tosun, N.Z. (2021). Mikro E-Etkileyici Kişi Bağlamında Marka Tutumu Oluşumu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 34, 34-64.

                                                                                                    
 • Article Statistics