EVALUATION OF ILLEGAL MIGRATION IN THE LIGHT OF THEORIES

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 26
Language : null
Konu :
Number of pages: 992-1007
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yasadışı göç konusu bugün dünya genelinde çözüm aranan bir sorundur. Kaynak ülkelerde yaşanan istikrarsızlık, iç savaş, terörizm, ayrımcılık gibi nedenlerden ötürü her yıl milyonlarca insan göç etme kararı vermektedir. Yasal yollardan ziyade yasadışı yol ve metotlar ile sınırları aşan göçmenler hedefledikleri ülkelerde yeni bir yaşam arzulamaktadır. Bu çalışmada, İstanbul ilinde yakalanan Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyguklu yasadışı göçmenlerin sosyodemografik özellikleri ile göç nedenleri araştırılmıştır. Çalışmada göç olgusuna teoriler ışığında bir yaklaşım sunulmakta olup elde edilen veriler bu teoriler kapsamında tartışılmaktadır. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarına göre, göçmenlerin hedef ülkelerde yaşayan ve göç öyküsüne sahip tanıdıkları vasıtasıyla göç kararını almaları dikkat çekicidir. Göçün sosyal olarak öğrenildiği önemli bir sonuç olarak elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The issue of illegal immigration is a problem that is sought for a solution around the world today. Millions of people decide to migrate every year due to reasons such as instability, civil war, terrorism and discrimination in the source countries. Immigrants who cross borders by illegal means and methods rather than legal means desire a new life in the countries they target. In this study, sociodemographic characteristics and reasons for migration of illegal immigrants from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh caught in Istanbul province were investigated. In the study, an approach to the phenomenon of migration is presented in the light of theories and the data obtained are discussed within the scope of these theories. According to the most striking results of the research, it is remarkable that immigrants take the decision to migrate through their acquaintances living in the target countries and having a migration history. It has been obtained as an important result that migration is learned socially.

Keywords


 • Abadan-Unat, N. & Keleş, R. (1975). Göç ve Gelişme, Uluslar arası İşgücü Göçünün Boğazlıyan İlçesi

 • Abadan-Unat, N. & Keleş, R. (1975). Göç ve Gelişme, Uluslar arası İşgücü Göçünün Boğazlıyan İlçesi Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Ankara: A.Ü.S.B.F. İskan ve Şehircilik Enstitüsü.

 • Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul: İstanbul BilgiÜniversitesi Yayınları.Batty, M. (1976), Urban Modelling, London: Cambridge University Press.

 • Benneth, G.D. & Gade, O. (1979). Geographic Perspectives in Migration Research, Studies on Geography No:12, Chapel Hill: University of North Carolina.

 • Beşe, E. (2002). Terörizm, Avrupa Birliği ve İnsan Hakları, Ankara: Seçkin Yayınları.

 • Bijak, J. (2006). Forecasting International Migration: Selected Theories, Models and Methods, Warsaw: Central European Forum For Migration Research.

 • Bjerhammer, A. (1972). Theory of Errors and Generalized Inverses, Amsterdam: Elsevier.

 • Black, R., Collyer, M., Skeldon, R. & Waddington, C. (2006). Routes to Illegal Residence: A Case Study of Immigrant Detainees in the United Kingdom, Geoforum, no:37, 552-564.

 • Bottomore, T. & Nisbet, R. (1990). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, (Çev. Mete Tunçay ve Aydın Uğur), Ankara: Verso Yayınları.

 • Bozkurt, V. (2004). Toplum ve İktisat, İhsan Sezal (Der.), Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Yayınları, 235- 255.

 • Brewer, K.T. & Yükseker, D. (2007). A Survey on African Migrants and Asylum Seeker in Istanbul, Mirekoc Project, İstanbul: Koç Üniversitesi.

 • Bröcker, J. (1980). An Application of Economic Interaction Models to the Analysis of Spatial Effects of Economic Integration, Enviorment and Planning Report A:12.

 • Clark, G. & Ballard, K. (1980). Modelling Out-migration from Depressed Region: The Significance of Origin and Destination Charectiristics, Enviorment and Planning Report , A:12. 799-812.

 • Clifford, J. J. (1970). Migration: A Sociological Problem, Clifford J. Jansen (Der.), Readings in the Sociology of Migration, Oxford: Pergamon Press.

 • Çelik, F. (2006). İç Göçlerin İtici ve Çekici Güçler Yaklaşımı ile Analizi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27, 20-27.

 • Ministry of Foreign Affairs, Dış İşleri Bakanlığı. (1973). Yurt Dışı Göç Hareketleri ve Vatandaş Sorunları, Ankara: Dış İşleri Bakanlığı Yayınları.

 • Dönmezer, S. (1994). Kriminoloji, İstanbul: Beta Yayınları.

 • Dorigo, G. & Tobler, W. (1983). Push-Pull Migration Laws, Annuals of the Association of American Geographers, no: 73(1), 1-23.

 • Durakbaşa, A. (2002). Sosyolojide Temel Kuramlar, İhsan Sezal (Der), Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Yayınları, 1-38.

 • Duran, B. (1993). İktisat Tarihi, Bilecik: Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Ergil, D. (1991). Terörizm Mantığı ve Hedefi, Muammer Aksoy’a Armağan, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

 • Gitmez, A.S. (1983). Yurt Dışına İşçi Göçü ve Geri Dönüşler: Beklentiler ve Gerçekleşenler, İstanbul: AlanGreenwood, M., J. & Hunt, G.L. (2003). The Early History of Migration Research, International Regional Science Review, No:26, 3-37.

 • Gürkan, M. (2006), Sosyolojik Açıdan Göç ve Yasadışı Göç Hareketleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilimdalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.

 • Hamitoğulları, B. (1982). Çağdaş İktisadi Sistemler: Oluşum ve Değişim Aşamaları ile Strüktrel ve Doktrinal Bir Yaklaşım, Ankara: Ajans-Türk Matbaa Sanayi.

 • Hazır, H. (2001). Siyasal Şiddet ve Terörizm, İstanbul: Nobel Yayınları.

 • Heaton, H. (2005), Avrupa İktisat Tarihi. (çev. Mehmet Ali Kılıçbay ve Osman Aydoğuş), Ankara: Verso Honigsheim, P. (1984). Handwörterbuch Der Sozial-Wissenschanften, Göttingen: Elfter Band,.

 • HRW, (Human Rights Watch). (2003). Iraq: Forcible Expulsion of Ethnic Minorities, New York: HRW Pub.ICG, (International Crisis Group). (2006). Iraq and Kurds: The Breaking Battle over Kirkuk, Middle East Report No.56, Amman: ICG Pub.

 • İçli, T..G. (2007). Kriminoloji, Ankara: Seçkin Yayınları.

 • İlkin, A. (1976). Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi, 2.b., İstanbul: İ.Ü.İ.F yay., No:38.

 • Jenkins, B.M., (1990), International Terrorism, The Other World Wars, Charles W. Kegley JR (Der.), International Terrorism, New York: St.Martin Press, 2-44.

 • Kaya, A. & Kentel, F. (2005). Euro-Turk: A Bridge or a Breach Between Turkey and the European Union?A Comperative Study of German-Turks and French-Turks, Brussesls: Centre for European Policy Studies Pub.

 • Kazgan, G. (1991). İktisadi Düşünceler veya Politik İktisadın Evrimi, İstanbul: Remzi Kitapevi. Kerküklü, M.S. (2004). Brief History of Iraqi Turkmen, Dublin: Yıldız Yayınları.

 • Kızılçelik, S. (2004). Zalimler ve Mazlumlar: Küreselleşmenin İnsani Olmayan Doğası, Ankara: AnıKleiner, R.J., (1986). International Migration and Internal Migration: A Comprehensive TheoreticalApproach, Ira A.Glazier ve Luigi De Rosa (Der.), Migration Across Time and Nations: Population Mobility in Historical Contexts, London: Holmes and Meier Publications.

 • Korys, P. & Okolski, M. (2004). Time of Global Migration. International Mobility in the Perspective of Globalisation, Warsaw: Center for Migration Research.

 • Kösemihal, N.Ş. (1982) Sosyoloji Tarihi, İstanbul: Remzi Yayınları.

 • Massey, D.S., Arango, J. Hugo, G, Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, E.J. (1993). Theories of International Migration: Review and Appraisal, Population and Development Review, no: 19(3), 54-77.

 • Morawska, E. (1990). The Sociology and Historiography of Immigration, Immigration Reconsidered,Virginia Yans-McLaughlin (Der.), History, Sociology and Polities, Oxford: Oxford University Pres, 20-42. Oberai, S. (1990). Migration, Urbanisation and Development, Geneva: ILO Pub.

 • Öberg, S. (1996). Spatial and Economic Factors in the Future South-North Migration, William Lutz (Der.), The Future Population of the World: What Can We Assume Today? London: Earhtscan, 336-367.

 • Piore, M.J. (1979). Bird of Passage: Migrant Labour in Industrial Socities, Cambridge: Cambridge University.

 • Ragin, C. & Chirot, D. (1999). Immanuel Wallerstein’ın Dünya Sistemi: Tarih Olarak Siyaset ve Sosyoloji (Çev.Ahmet Fethi), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

 • Rist, R.C. (1978). Guestworker in Germany, New York: Praeger Publisers.

 • Ritchey, N.P. (1976). Explanation of Migration, Annual Review of Sociology 2. C.2, ss. 363-404.

 • Rosenberg, N. & Birdzell, L.E. (1992). Batı Nasıl Zengin Oldu?, (çev. Erdal Güven), İstanbul: Form Rostow, W.W., (1999). İktisadi Gelişme Merhaleleri, (çev. Erol Güngör), İstanbul: Ötüken Yayınları.

 • Siegel, L. J., (1989). Criminology, St.Paul: West Pub Comp.

 • Sirkeci, İ. (2008). “Türkmen Göçü”, Hisae Nakanishi, İbrahim Sirkeci ve Hatem Cabbarlı (Der.), Sorunlu Bölgelerde Göç, Ankara: Global Strateji Enstitüsü Yayınları, ss.32-36.

 • Slattery, M. (1985) Urban Sociology, England: Causeway Press Ltd.

 • Stark,O. & Bloom, D.E. (1985). The New Economics of Labor Migration”, American Economic Review, 75(2), 173-178.

 • Stark, O.(1991). The Migration of Labor, Cambridge: Basil Blackwell, MA.

 • Talas, C.(1972). Ekonomik Sistemler: Dayandıkları Düşüncelerle, Ankara: Sevinç Matbaası.

 • Taylor, E. J. (1986), Differantial Migration, Networks, Information and Risk., Research in Human Capitaland Development, Oded Stark (Der.), Migration, Human Capital and Development, Greenwich: JAI Press, 67-102.

 • Thomas, H.(1938). Research Memorandum on Migration Differantials, Greenwood, Michael, J. ve Hunt,Gary, L., (2003), The Early History of Migration Research, International Regional Science Review, No:26, 3-37.

 • Torun, İ. (2003). Max Weber’de İktisadi Gelişme Düşüncesi, İstanbul: Okumuş

 • Turner, B.S. (1991). Max Weber ve İslam, (çev. Yasin Aktay), Ankara: Vadi Yayınları. Turner, B.S., (1999). Classical Sociology, London: Sage Publications.

 • UNODC (BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Dairesi), Annual Report, 2008.

 • Vassaf, G. (2002). Daha Sesimizi Duyuramadık: Almanya’da Türk İşçi Çocukları, İstanbul: İstanbul Bilgi Wallerstein, I. (2005). Dünya Sistemleri Analizi, İstanbul: Aram yay.

 • Wilpert, C. (1992), The Use of Social Networks in Turkish Migration to Germany, Mary M. Kritz, Lin LeanLim ve Hania Zlitnik (Der.), International Migration Systems: A Global Approach, Oxford: Clarendon Pres, Yalçın, C. (2004), Göç Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics