EVLİ BİREYLERDE BENLİK SAYGISININ EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24
Number of pages: 723-737
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, evliliklerin devamında temel bir unsur olduğu düşünülen evli bireylerdeki benlik saygısının evlilik doyumu üzerindeki etkisine ilişkin literatür taraması yapmak ve bazı değişkenler hakkında genel bir bakış açısı kazandırmaktır. Evlilikte doyum çiftlerin bir hayatı paylaşması için gerekli olan çok önemli bir kavramdır. Günümüzde boşanmaların giderek artıyor olması nedeniyle evlilik doyumunun arttırılması ve evliliklerin mutlu bir biçimde sürdürülebilir olması için çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmada öncelikle evlilik, evlilik doyumu, benlik ve benlik saygısı kavramlarıyla ilgili literatür araştırmasının sonuçları değerlendirilmiştir. Daha sonra evli bireylerde benlik saygısıyla ilgili yapılmış araştırmaların sonuçları incelenmiştir. Araştırmaların sonucunda, eşlerin benlik saygısı düzeyleri ile evlilik doyumu ve buna bağlı değişkenler arasında pozitif korelasyon sonucuna ulaşmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı evlilikler kurulabilmesi için bireylerde benlik saygısının arttırılması büyük önem taşımaktadır. Araştırma sonuçları göstermektedir ki, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi yüksek olan bireylerin evlilik doyumlarının da yüksek olduğu görülmüştür. Erkeklerin benlik saygısının kadınlara göre daha yüksek olduğu, benlik saygısı artışının evlilik doyumunu etkilemediği, evlilik doyumu yüksek olan bireylerin paylaşımların bilincinde olma ve bilinçlilik düzeylerinin yüksek, izolasyon ve öz yargılama düzeylerinin ise düşük olduğu görülmüştür. Bireysel ve çiftlerin katılımına yönelik eğitim programlarının geliştirilerek bireylerin kendilerini tanımaları, değerlilik duygularının ve benlik saygılarının artırılmasının evlilik doyumuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to conduct a literature review of the effect of self-esteem on marital satisfaction in married individuals, which is considered a fundamental element in the continuation of marriages, and to provide an overview of some variables. Satisfaction in marriage is a very important concept that is necessary for couples to share a life. As divorces are increasing today, various studies are being carried out to increase marital satisfaction and ensure that marriages are happily sustainable. In this study, the results of literature research on the concepts of marriage, marital satisfaction, self and self-esteem were evaluated. Later, the results of self-esteem studies in married individuals were examined. As a result of research, we conclude that there is a positive correlation between the spouses ' self-esteem levels and marital satisfaction and related variables. Therefore, it is of great importance to increase self-esteem in individuals in order to establish healthy marriages. Research results show that individuals with high educational and income levels also have high marital satisfaction. It was found that men's self-esteem was higher than women's, that the increase in self-esteem did not affect marital satisfaction, that people with high marital satisfaction had high levels of awareness and awareness of sharing, and that isolation and self-judgment levels were low. It is believed that by developing educational programs for the participation of individuals and couples, individuals will recognize themselves, increase their feelings of worthiness and self-esteem, which will contribute to marital satisfaction.

Keywords