TERÖRİZMİN POLİTİK PSİKOLOJİSİ

Author:

Number of pages: 738-742
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Terörizm, kitlesel öldürme ve soykırımdan farklı olarak, şiddet içerikli eylemler gerçekleştirerek kitleleri, toplumu dehşete düşürmeyi ve olayın kurbanlarının ötesinde daha büyük kitlelere siyasi mesajlar vermeyi amaçlar. Politik psikoloji ise, bireylerin, grupların, ulusların, liderlerin birbirleri ile geliştirdikleri ilişkiyi ve etkileşimi inceler.Bu çalışmada terörizmin politik psikolojisi incelenmiştir. Terörün toplumsal nedenleri olabileceği gibi bireysel nedenleri de olabilir. Toplumların geçmiş travmaları, tarihi ve siyasi deneyimleri, kültürel yapıları nasıl gelecek politik seçimlerine etki ediyorsa, aynı şekilde bireysel deneyimler de kişilerin geleceklerini etkilemektedir. Bu doğrultuda, politik psikoloji durumları hem toplum ölçeğinde hem bireysel olarak ele almak gerektiğini savunmaktadır. Başka bir ifadeyle, bireylerin politik psikolojik tutumları, içinde bulunduğu toplumdan bağımsız değildir. Aynı şekilde, toplumların ortak geçmişleri de bireylerden bağımsız değildir. Bu sebeple, terörizmin politik psikolojisi de çalışılırken, hem bireyi hem toplumu ayrı ayrı incelemek , bunun yanında da ikisini birlikte ele almak gerekmektedir. Bazen kişinin erken ergenlik döneminde yaşadığı sorunlar, ailevi travmaları bireylerin terörize oluşunda etkili olurken, bazen de devlet tarafından baskılanan grupların terörü tek çıkış yolu olarak görebilmektedirler. Bu çalışmada terörizmin politik psikolojisi incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Terrorism, differently from mass killing or genocide, aims to give political messages to larger groups than its victims and shock them by carrying out violent acts. Political psychology studies relations of individuals, groups, nations and leaders and interaction between them.By this article, it is studied the political psychology of terrorism. Terrorism may have social reasons as well as individual reasons. Just as the past traumas, historical and political experiences, and cultural structures of societies affect their future political choices, individual experiences also affect people's futures. In this direction, political psychology argues that situations should be handled both at the social scale and individually. In other words, individuals' political psychological attitudes are not independent of the society they live in. Likewise, the common histories of societies are not independent of individuals. For this reason, while studying the political psychology of terrorism, it is necessary to examine both the individual and the society separately, and also to consider both together. Sometimes the problems experienced by the person in early adolescence, family traumas are effective in terrorizing individuals, and sometimes groups oppressed by the state may see terrorism as the only way out. This study examined the political psychology of terrorism.

Keywords